کیفری

وکیل

بازبینی قرار بازداشت در دادسرا

بازبینی قرار بازداشت در دادسرا مکلف شدن مرجع صادر کنندۀ قرار به بازبینی آن حسب مورد، در هرماه یا هر دو ماه، به این جهت است که وضعیت متهم مد نظر باشد. پس از اینکه پرونده در موعد مقرر تحت نظر قرار گرفت تصمیمی که بازپرس می گیرد از دو حال خارج نخوا…
Call Now Button