کیفری

وکیل شرکت

رانندگی در مستی

شما در حال مشاهده مطلب رانندگی در حالت مستی هستید رانندگی در حالت مستی، حمل و نگهداری مشروبات الکلی، قاچاق مشروبات الکلی، شرب خمر (مصرف مشروبات الکلی)؛ اینها هر کدام عناوین مجرمانه ای است که به رغم شباهت در اسم و عنوان اتهامی، متفاوت از یکدیگر ب…

وکیل دادسرای ناحیه ۳۸ ارشاد تهران

وکیل دادسرای ناحیه 38 ارشاد تهران دادسرای امنیت اخلاقی  دادسرای امنیت اخلاقی (دادسرای ناحیه 38) تهران تا مردادماه 1398 با عنوان دادسرای ناحیه 21 تهران یا همان دادسرای ارشاد فعالیت می کرد. جرائم منافی عفت و مفاسد اخلاقی، روابط نامشروع دون ز…
وکیل ملکی

نظر انتقادی نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا

نظر انتقادی نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا قرار منع تعقیب یا قرار منع پیگرد یکی از قرارهای پرکاربردی که دادسراها صادر می کنند قرار منع تعقیب است. وقتی پیامک برای شما با این عنوان می آید که: «در خصوص پرونده شماره ... قرار نهایی صادر شد» ممکن ا…

دادسرا و شکایتهای بی نتیجه

در حال مشاهده مطلب دادسرا و شکایتهای بی نتیجه هستید . قرار موقوفی تعقیب تصمیمی است که به موجب آن، پرونده کیفری مختومه می شود. ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ موارد صدور قرار موقوفی تعقیب مقرر می دارد: «در صورتی که یکی از جهات ص…
وکیل ملکی

وکیل دادسرا و راه و چاه دادسرا

وکیل دادسرا و راه و چاه دادسرا دادسرا مرجعی است که وظیفه کشف جرم، حفظ حقوق عمومی و تعقیب جزایی بزهکاران و اقامه دعوی کیفری علیه آنان در دادگاه را به عهده دارد. در جرایم خصوصی یعنی حق الناس، وظایف دادسرا مبنی بر تحقیق و تعقیب متهم و جلوگیر…

رانندگی در حالت مستی

شما در حال مشاهده مطلب رانندگی در حالت مستی هستید . رانندگی در حالت مستی، حمل و نگهداری مشروبات الکلی، قاچاق مشروبات الکلی، شرب خمر (مصرف مشروبات الکلی)؛ اینها هر کدام عناوین مجرمانه ای است که به رغم شباهت در اسم و عنوان اتهامی، متفاوت ا…

وکیل دادگستری رابطه نامشروع

شما در حال مشاهده مطلب وکیل دادگستری رابطه نامشروع هستید . نکته: مادۀ 102 قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی 24/3/1394) مطلب جدیدی را بیان نموده است: « انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز …

وکیل دادگستری جزایی تجدیدنظر

وکیل دادگستری جزایی تجدیدنظر تجدیدنظرخواهی مرحله بسیار حساس و تعیین کننده ای است. زیرا بسیاری از احکام و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر قطعی و غیرقابل اعتراض است و در نتیجه، برنده و پیروز دعوا با رأی دادگاه تجدیدنظر مشخص می شود. مشاوره وکیل ک…
وکیل ملکی

وکیل دادگستری دادسرای ناحیه ۶ تهران

شما در حال مشاهده مطلب وکیل دادگستری دادسرای ناحیه 6 تهران از وب سایت وکیل سرا هستید . دادسرای ناحیه شش تهران سابقا تحت عنوان دادسرای خارک شناخته می شد. در حال حاضر، ساختمان دادسرای ناحیه 6 تهران و مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران در یکجا واقع…
Call Now Button