کیفری

وکیل

اثر برائت در ضبط وثیقه

اثر برائت در ضبط وثیقه ممکن است پس از ضبط وثیقه، متهم در اصل جرم در دادگاه برائت حاصل کند. سوال این است که  در اینصورت، آیا وثیقه مسترد می شود یا نه؟ در پاسخ باید گفت قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص صریحا حکمی ندارد ولی اگر به سبب ضبط…
وکیل

بازبینی قرار بازداشت در دادسرا

بازبینی قرار بازداشت در دادسرا مکلف شدن مرجع صادر کنندۀ قرار به بازبینی آن حسب مورد، در هرماه یا هر دو ماه، به این جهت است که وضعیت متهم مد نظر باشد. پس از اینکه پرونده در موعد مقرر تحت نظر قرار گرفت تصمیمی که بازپرس می گیرد از دو حال خارج نخوا…
Call Now Button