کیفری

وکیل کیفری

قرار و اعتراض اناطه

قرار و اعتراض اناطه قرار اناطه قرار اناطه قراری است که در نتیجۀ آن تعقیب امر کیفری به نتیجۀ دادرسی در یک امر مدنی مرتبط، منوط و موکول می شود. به عنوان مثال، در صورتی که تخریب عمدی دیوار مشترک مورد شکایت یکی از دو شریک واقع شود و مشتکی عنه …
وکیل کیفری

دو مطلب در خصوص مال موضوع قرار وثیقه در دادسرا

دو مطلب در خصوص مال موضوع قرار وثیقه در دادسرا 1-  معرفی وثیقۀ مشاعی ممکن است یک یا چند دانگ مشاع ملک به عنوان وثیقه معرفی گردد. این در فرضی است که وثیقه گذار مالک مشاعی ملک باشد. در این خصوص باید گفت بازداشت سهم مشاع شریک وثیقه گذار …
وکیل کیفری

آیا می شود اتومبیل را به عنوان وثیقه در دادسرا معرفی نمود

آیا می شود اتومبیل را به عنوان وثیقه در دادسرا معرفی نمود؟ ممکن است پرونده ای در دادسرا تشکیل شود که موضوع آن، به فرض مثال، ضرب و جرح یا فوت بر اثر حادثۀ تصادف باشد. از طرفی راننده اهل شهر محل وقوع تصادف نباشد و پس از جمع آوری دلایل و مدا…
وکیل

اثر برائت در ضبط وثیقه

اثر برائت در ضبط وثیقه ممکن است پس از ضبط وثیقه، متهم در اصل جرم در دادگاه برائت حاصل کند. سوال این است که  در اینصورت، آیا وثیقه مسترد می شود یا نه؟ در پاسخ باید گفت قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص صریحا حکمی ندارد ولی اگر به سبب ضبط…
وکیل

بازبینی قرار بازداشت در دادسرا

بازبینی قرار بازداشت در دادسرا مکلف شدن مرجع صادر کنندۀ قرار به بازبینی آن حسب مورد، در هرماه یا هر دو ماه، به این جهت است که وضعیت متهم مد نظر باشد. پس از اینکه پرونده در موعد مقرر تحت نظر قرار گرفت تصمیمی که بازپرس می گیرد از دو حال خارج نخوا…
Call Now Button