وکیل پایه یک دادگستری

‌قانون مربوط به مواد روان‌گردان

ماده 1 – مواد روان گردان به موادي گفته مي‌شود كه در فهرست‌هاي چهارگانه ضميمه اين قانون مندرج است. وزارت بهداري در صورت توصيه‌كميسيون مواد مخدر سازمان ملل متحد مي‌تواند در فهرستهاي چهارگانه مذكور با تصويب هيأت وزيران تجديد نظر نموده و مراتب را به وسيله روزنامه‌رسمي كشور شاهنشاهي و جرايد كثيرالانتشار اعلام نمايد.
‌اين تغييرات پس از انقضاي پانزده روز از تاريخ انتشار لازم‌الرعايه خواهد بود.

ماده 2 –
وزارت بهداري مجاز است مواد مندرج در فهرست شماره يك ضميمه اين قانون را منحصراً براي تحقيقات علمي و يا مصارف پزشكي تهيه‌و يا وارد نموده و طبق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب كميسيون‌هاي بهداري مجلسين خواهد رسيد به مقادير محدود فقط در اختيار سازمان‌هاي تحقيقي و‌پزشكي دولتي و يا وابسته به دولت و يا سازمانهاي تحقيقي و پزشكي ديگري كه صلاحيت آنها از طرف دولت تأييد شده باشد قرار دهد.

ماده 3 –
هر كس مواد مندرج در فهرست شماره يك را بسازد يا بفروشد يا براي فروش عرضه كند و يا بدون اجازه وزارت بهداري عالماً وارد يا‌نگاهداري يا حمل نمايد حسب مورد به مجازات‌هاي زير محكوم خواهد شد:
‌الف – براي ساختن حبس دائم.
ب – براي فروختن يا به معرض فروش گذاردن حبس جنايي درجه يك از سه تا 15 سال.
ج – براي وارد كردن بيش از ده (10) گرم حبس دائم و براي ده (10) گرم يا كمتر حبس جنايي درجه دو از دو تا ده سال.
‌د – براي نگاهداري و يا حمل غير مجاز بيش از مقدار ده (10) گرم حبس جنايي درجه يك از سه تا 15 سال و براي ده (10) گرم يا كمتر حبس‌جنايي درجه دو از دو تا ده سال.
‌تبصره – مواد مذكور ولو اينكه با مواد ديگري مخلوط يا محلول باشد از نظر مجازات خالص محسوب مي‌شود مشروط به اينكه به همان صورت قابل‌مصرف باشد.

ماده 4 –
هر كس مواد مندرج در فهرستهاي شماره 2 و 3 و 4 ضميمه اين قانون را بدون اجازه وزارت بهداري به سازد يا وارد يا صادر نمايد علاوه بر‌ضبط مواد مزبور به حبس جنحه‌اي از 61 روز تا سه سال محكوم خواهد شد.

ماده 5 –
سازنده يا واردكننده مجاز مواد مذكور در ماده 4 اين قانون مكلف است قبل از فروش برچسبي روي بسته‌بنديهايي كه به دست مصرف‌كننده‌مي‌رسد (‌شيشه، لوله، جعبه و نظاير آن) الصاق نمايد كه به فارسي نوشته شده باشد “‌فروش بدون نسخه پزشك ممنوع است” عمده‌فروشان دارو و‌داروخانه‌ها مجاز به عرضه بسته‌بنديهاي مذكور بدون داشتن برچسب نمي‌باشند و در صورتي كه بسته‌بنديهاي فوق بدون برچسب مذكور خارج از‌محوطه انبار ديده شود وسيله وزارت بهداري ضبط خواهد شد.

ماده 6 –
فروش مواد مذكور در ماده 4 اين قانون جز به مؤسسات درماني و عمده‌فروشي دارو و داروخانه و لابراتوار يا مؤسسه داروسازي ممنوع‌است در صورت تخلف علاوه بر ضبط مواد مزبور مرتكب به حبس جنحه‌اي از 61 روز تا سه سال محكوم خواهد شد.

ماده 7 –
فروش مواد مذكور در ماده 4 اين قانون به مصرف‌كننده فقط بايد از طريق داروخانه انجام گيرد و داروخانه منحصراً در مقابل نسخه پزشك‌مي‌تواند مواد مزبور را به مصرف‌كننده بفروشد متخلف به حبس جنحه‌اي از 61 روز تا شش ماه محكوم خواهد شد.

ماده 8 –
نگاهداري مواد مذكور در ماده 4 اين قانون وسيله افراد غير مجاز ممنوع است و در صورت تخلف علاوه بر ضبط مواد مذكور مرتكب به‌حبس جنحه‌اي تا شش ماه محكوم خواهد شد.

ماده 9 –
فرآورده‌هاي دارويي كه ماده اصلي آنها محتوي يك يا چند ماده مندرج در فهرستهاي شماره 2 و 3 و 4 ضميمه اين قانون باشند مشمول‌كليه مقررات ناظر بر ماده مزبور خواهد بود.
‌تبصره – وارد يا خارج كردن از كشور يا نگاهداري يا حمل مواد مذكور در ماده 4 اين قانون در صورتي كه به مقادير متناسب يا مصارف درماني‌شخصي باشد از شمول كليه مقررات اين قانون معاف خواهد بود.

ماده 10 –
انتشار آگهي تبليغاتي در مورد مواد روان‌گردان جز در نشريات پزشكي و دارويي بدون اجازه وزارت بهداري ممنوع است مرتكب به جزاي‌نقدي از پنج هزار و يك ريال تا پنجاه هزار ريال محكوم خواهد شد.

ماده 11 –
موادي كه به موجب اين قانون ضبط مي‌شود در اختيار وزارت بهداري قرار خواهد گرفت تا در صورت قابل مصرف بودن به مصرف‌رايگان بيماران برساند و در غير اين صورت معدوم نمايد.

ماده 12 –
آيين‌نامه اجرايي اين قانون وسيله وزارت بهداري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و دو تبصره و فهرست‌هاي ضميمه آن پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه‌شنبه 22 بهمن ماه 1353‌در جلسه روز دوشنبه هشتم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.

فهرست شماره 1
———————————————————————
N, N – diethyltryptamine Hydroxy D.E.T. دي.‌اي.‌تي
1 (dimethyl – 1, 2 hepthyl) – 3 D.M.H.P. دي.‌ام.‌اچ.‌پي
tetrahydro – 7, 8, 9, 10
trimethyl 6. 6. 9 6H – dibenzo
(b, d) pyranne.

N, N, – dimethyltryptamine. (+) D.M.T. دي.‌ام.‌تي
-N, N-diethyllysergamide (diethyl- +) – LYSERGIDE LSD,
amide de l’acide dextro – LSD – 25
lysergique. ال.‌اس.‌دي وال.‌اس.‌دي 25
Trimethoxy – 3, 4, 5 phenethyl – amine Mescaline مسكالين

Hydroxy – l n – hexyl – 3 tetrahydro- Parahexyl‌پاراهكسيل
7, 8, 9, 10 trimethyl 6, 6, 9 6 H-dibenzo
(b, d) pyranne.

(dimethylamino – 2 ethyl) – 3 پسيلوسين.‌پسيلوتسين
hydroxyl – 4 indol Psilocine, Psilotsin
dihydrogenophosphate de Psilocybine پسيلوسي‌بين
(dimethyl – amino – 2 ethy) – 3

indolyle – 4 Amino – 2 اس.‌تي.‌پي و دي.‌او.‌ام
(dimethoxy – 2, 5, methyl – 4) S.T.P. D.O.M.
phenyl – 1 propane.

Hydroxyl-1 pentyl-3 tetrahydro تتراييدرو كانابينول‌ها و تمام ايزومرها
6,7,10,10a trimethyl-6,6,9 6H Tetrahydro cannabinols
dibenzo (b,d) pyranne. tous des isomeres

فهرست شماره 2
———————————————————————
‌آمفتامين Amphetamine
‌دكس آمفتامين dexamphetamine
‌مت آمفتامين Methamphetamine
‌متيل فنيدات Methylphenidate
‌فن سيكليدين phencyclidine
‌فن مترازين phenmetrazine
فهرست شماره 3
———————————————————————
‌آموباربي‌تال Amobarbital
‌سيكلوباربي‌تال Cyclobarbital
‌گلوته‌تي‌ميد Glutethimide
‌پنتوباربي‌تال Pentobarbital
‌سكوباربي‌تال Secobarbital
فهرست شماره 4
———————————————————————
‌آمفپرامون Amfepramone
‌باربي‌تال Barbital
‌ات‌كلروينول Ethychlorvynol
‌اتي‌نامات Ethinamate
‌مپروبامات Meprobamate
‌متاكالون Methaqualone
‌متيل‌فنوباربي‌تال Methylphenobarbital
‌متي‌پريلون Methyprylone
‌فنوباربي‌تال Phenolbarbital
‌پي‌پرادول Pipradol

‌فهرستهاي فوق منضم به قانون مواد روان گردان (‌پسيكوتروپ) مي‌باشد.

وکیل 


قابل توجه کاربران گرامی وب سایت وکیل سرا :

به منظور ارتقاء کیفیت مشاوره و اختصاص دادن فرصت کافی برای هر یک از موکلین گرامی ، خواهشمند است قسمت شرایط مشاوره در سایت را ملاحظه نموده در صورت لزوم با شماره های مندرج در صفحه اصلی تماس حاصل فرمایید . از پرسش هرگونه سوالات در قسمت نظرات یا دیدگاه ها خودداری نمایید لذا پاسخگو نمی باشیم و دیدگاه ها به منظور ارسال نظرات درباره محتواهای وب سایت می باشد . با تشکر مصطفی محمدی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × پنج =