وکیل خانواده

وکیل ممنوع الخروج کردن ممنوع الخروج شدن

برای ممنوع الخروجی معمولا مرجع مربوطه نامه ای به دادستانی کل می زند و دادستانی هم به اداره گذرنامه و شخص مورد نظر ممنوع الخروج می شود.

ممنوع الخروجی از طریق اجراییات ثبت، بسیار سریع تر انجام می شود و بر خلاف پرونده های حقوقی، نیازی به صدور حکم و قطعی شدن آن نیست. برای ممنوع الخروج نمودن طرف، در دادگاه های حقوقی، می بایست حکم صادر و قطعی شود و در ادامه، به قسمت اجرای احکام دادگاه برود.

ممنوع الخروجی متهمان و محکومان کیفری نیز در قسمت دوم این نوشتار بیان می گردد.


ممنوع الخروجی در پرونده های حقوقی

ماده 23 قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394: «مرجع اجرا کنندۀ رأی باید به تقاضای محکوم­ له قرار ممنوع الخروج بودن محکوم­علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکوم علیه یا جلب رضایت محکوم ­له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.

تبصره- در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتا به محکوم ­علیه اجازۀ خروج از کشور را می­دهد.»

ممنوع الخروجی محکوم­علیه با توجه به تبصرۀ مادۀ 19 قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 در خصوص تامین خواسته اجرا نمی­شود. لذا تا زمانی که حکم مرجع قضایی، قطعی نشده باشد، نمی­توان محکوم­علیه را ممنوع الخروج کرد.

ممنوع الخروج کردن مدیون سند لازم الاجرای ثبتی( اعم از رسمی و عادی) در بند ق مادۀ 1 آیین نامۀ اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1378 اینگونه تعریف شده است: «بدهکاری که به دلیل عدم معرفی مال یا عدم دسترسی به اموال وی به درخواست بستانکار وفق مقررات، از خروج وی از کشور جلوگیری می شود.»

*برای مطالعه در خصوص اجراییه ثبتی، رجوع شود به وبسایت وکیل سرا: اجراییه ثبتی و چند نکته

وکیل دادگستری


مادۀ 201 این آیین نامه نیز در این باره مقرر کرده: « در مواردی که متعهد در اجرای مادۀ 17 قانون گذرنامه مصوب سال 1351 ممنوع الخروج گردیده باشد چنانچه شخص ممنوع الخروج بنا به ضرورت بخواهد برای یک نوبت حداکثر به مدت 6 ماه از کشور خارج شود.

خود یا اشخاص ثالث می­بایست ملکی را جهت تضمین مراجعت مدیون به کشور معرفی و در صورتی که ملک در رهن و یا بازداشت نباشد، پس از ارزیابی توسط کارشناس رسمی و قطعیت آن، صورت مجلسی با حضور رییس ثبت، رییس یا مسئول اجرا تنظیم و مراتب جهت بازداشت ملک و انعکاس در سوابق ثبتی به ادارۀ ثبت مربوطه اعلام می­گردد و بدیهی است.

در صورت مراجعت متعهد و معرفی خود ظرف مهلت مقرر از ملک مذکور رفع توقیف شده و ممنوع الخروجی برقرار می­شود در غیر این صورت، بدون رعایت مستثنیات دین، طلب بستانکار و حقوق اجرایی با فروش ملک مذکور از طریق مزایده استیفا خواهد شد»

*برای مطالعه در خصوص مزایده، رجوع شود به وبسایت وکیل سرا: مزایده اموال منقول

اجراییات ثبت، ممنوع الخروجی را با استناد به مادۀ 17 قانون گذرنامه انجام می­دهد که مقرر می­دارد:« دولت می­تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین نامه تعیین می شود جلوگیری نماید.»

بدهکاران بانکی نیز به موجب لایحۀ قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها (ماده واحده) مصوب 1359 و همچنین وارد کنندگان و صادر کنندگانی که به تعهدات خود عمل نکرده اند بنا به درخواست بانک مرکزی، از طریق دادسرای عمومی تهران ممنوع الخروج خواهند شد.

مادۀ 202 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366( اصلاحی 1394) نیز به وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور این اختیار را داده است که بدهکاران مالیاتی ( اشخاص حقیقی غیر تولیدی) که میزان بدهی ایشان از 10 میلیون تومان بیشتر باشد ممنوع الخروج کند.

این ممنوع الخروجی، در خصوص اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانۀ بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط، در صورتی که میزان بدهی مالیاتی ایشان از بیست درصد سرمایۀ ثبت شده و یا مبلغ پانصد میلیون تومان بیشتر باشد، و در خصوص سایر اشخاص حقوقی و حقیقی تولیدی، در صورتی که میزان بدهی مالیاتی ایشان از ده درصد سرمایۀ ثبت شده یا دویست میلیون تومان بیشتر گردد اعمال خواهد شد.


ممنوع الخروجی متهمان و محکومان جزایی

ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392: «تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می­تواند با توجه به اهمیت و ادلۀ وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند.

مدت اعتبار این دستور، شش ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترک یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می­شود. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی­توانند مانع از خروج شوند.»

*رجوع شود به وبسایت وکیل سرا: قرار منع تعقیب و قرار جلب به دادرسی


ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392: «بازپرس می­تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است برای مدت معین صادر کند:

الف- معرفی نوبه ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین­ شده توسط بازپرس

ب- منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری

پ – منع اشتغال به فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی

ت- ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز

ث- ممنوعیت خروج از کشور

تبصره 1- در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائۀ تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضایی می­تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا کند.

تبصره 2- قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می­باشد.»

ماده 248- «مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه و قابل تمدید است.

در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی­توانند مانع از خروج شوند.»

در خصوص تفاوت ماده 188 با ماده 247 باید گفت: ماده 188 مربوط به قبل از حضور متهم در مرجع قضایی است و لذا در صورت حضور متهم در مرجع قضایی، ممنوع­ الخروجی وی خود به خود رفع خواهد شد گرچه در عمل، شاید لازم باشد متهم درخواست رفع ممنوع­ الخروجی خود را تقدیم مرجع قضایی کند تا از رفع ممنوع­الخروجی خود مطمئن شود. اما ماده 247 مربوط به زمانی است که متهم در مرجع قضایی حضور یافته ولی بنا به دلایلی که البته باید مستدل و موجه باشد.

بازپرس یا قاضی، وی را ممنوع­الخروج می­کند. این ممنوع­ الخروجی باید به متهم ابلاغ شود و متهم نیز میتواند ظرف ده روز نسبت به آن اعتراض کند. این ممنوع­الخروجی تحت عنوان قرار نظارت قضایی که متفاوت از قرار تأمین است صادر می­شود. در هر حال، باید گفت اخذ تأمین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.


جلب و ممنوع الخروجی و رفع جلب در وکیل سرا

وکیل سرا برای جلب محکومان، ممنوع الخروج کردن بدهکاران، توقیف اموال و کارهای اجرایی در خصوص احکام و دستورهای صادره از مراجع قضایی و همچنبن مرتفع نمودن جلب و ممنوع الخروجی اقدامات سریع و شایسته ای انجام می دهد.

رجوع شود به وبسایت وکیل سرا: وکیل متهم

منبع : وکیل سرا مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  


قابل توجه کاربران گرامی وب سایت وکیل سرا :

به منظور ارتقاء کیفیت مشاوره و اختصاص دادن فرصت کافی برای هر یک از موکلین گرامی ، خواهشمند است قسمت شرایط مشاوره در سایت را ملاحظه نموده در صورت لزوم با شماره های مندرج در صفحه اصلی تماس حاصل فرمایید . از پرسش هرگونه سوالات در قسمت نظرات یا دیدگاه ها خودداری نمایید لذا پاسخگو نمی باشیم و دیدگاه ها به منظور ارسال نظرات درباره محتواهای وب سایت می باشد . با تشکر مصطفی محمدی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک + نوزده =