به این پست امتیاز دهید

وکیل دادگستری جزایی تجدیدنظر

تجدیدنظرخواهی مرحله بسیار حساس و تعیین کننده ای است. زیرا بسیاری از احکام و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر قطعی و غیرقابل اعتراض است و در نتیجه، برنده و پیروز دعوا با رأی دادگاه تجدیدنظر مشخص می شود.


مشاوره وکیل کیفری تجدیدنظر

مطابق ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ کلیه آراء دادگاه های کیفری قابل اعتراض است، مگر آراء صادره در مورد جرایم تعزیری درجه ۸ و جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، به میزان کمتر از یک دهم دیه کامل. آراء صادره از دادگاه انقلاب نیز همانند آراء صادره از سایر دادگاههای کیفری قابل تجدیدنظرخواهی است. (ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر به موجب ماده 570 قانون آیین دادرسی کبفری 1392 نسخ صریح گردیده است)

*در خصوص تجدیدنظرخواهی پرونده های حقوقی رجوع شود به وبسایت وکیل سرا: تجدیدنظرخواهی در مراجع قضایی


مشاوره وکیل کیفری دادگاه اطفال

آراء دادگاه اطفال و نوجوانان در تمامی موارد قابل اعتراض است (ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری)  لذا هیچگونه رای قطعی از این دادگاه صادر نمی شود.


مشاوره وکیل کیفری دیوان عالی کشور

مرجع تجدید نظر خواهی کلیه آرای قابل اعتراض دادگاه های کیفری دو (به جز دادگاه نظامی) دادگاه تجدید نظر استان است. البته « آرای صادر شده در خصوص جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه ۳ و بالاتر می باشد و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره در خصوص جرایم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.» (ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲)


وکیل تجدیدنظر دیه و ضرر و زیان

در مواردی که رای دادگاه کیفری توأم با محکومیت به پرداخت دیه، ارش یا ضرر و زیان است، هرگاه یکی از جنبه های مزبور قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد، جنبه های دیگر رأی نیز به تبع آن، حسب مورد، قابل تجدیدنظر یا فرجام است. (ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲)


وکیل تجدیدنظر و تخفیف مجازات زندان

در تمامی محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکوم ‌علیه می‌تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت، دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان، به موضوع رسیدگی و تا  یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر میکند. این حکم دادگاه قطعی است. (ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری) این ماده، با اندکی تفاوت، جایگزین ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ شده است.


وکیل دادگستری کاهش و افزایش قرار وثیقه

هرگاه از رای صادره درخواست تجدیدنظر شود و از متهم تامین اخذ نشده باشد یا قرار تامین با جرم و ضرر و زیان مدعی خصوصی متناسب نباشد، دادگاه تجدیدنظر استان در صورت اقتضاء، رأسا یا به درخواست دادستان شاکی یا مدعی خصوصی و یا متهم، تامین متناسب اخذ می کند و این تصمیم قطعی است. بنابراین، دادگاه تجدید نظر میتواند قرار تامین را کاهش یا افزایش دهد.


تجدیدنظرخواهی دادستان و اعتراض وکیل دادگستری

دادگاه تجدید نظر استان نمی‌تواند مجازات تعزیری و اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در حکم تجدید نظر خواسته را تشدید کند، مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین برخلاف جهات قانونی، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدید نظر خواهی شاکی یا دادستان قرار گرفته باشد. در این موارد، دادگاه تجدید نظر استان با تصحیح حکم، نسبت به تعیین حداقل مجازاتی که قانون مقرر داشته است اقدام می کند. (ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری)


تایید حکم و تخفیف در دادگاه تجدیدنظر

هرگاه دادگاه تجدیدنظر استان، محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن تایید اساس حکم می تواند به نحو مستدل، مجازات او را در حدود قانون تخفیف دهد، هرچند محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. (ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری)


تخفیف دوباره دادگاه تجدیدنظر

 البته تخفیف در حدود قانون به معنای این است که چنانچه دادگاه بدوی از تمام ظرفیت های تخفیف مجازات بر اساس مواد مربوط به تخفیف مجازات استفاده کرده باشد، دادگاه تجدیدنظر نمی تواند مجددا مجازات مرتکب را تخفیف دهد.


نحوه اعتراض تجدیدنظرخواهی وکیل

جهات تجدیدنظرخواهی به شرح زیر است:  الف) ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه؛  ب) ادعای مخالف بودن رای با قانون؛ پ) ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده رای یا وجود یکی از جهات رد دادرس؛ ت) ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی؛  چنانچه تجدیدنظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می شود دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور فقط نسبت به آنچه مورد تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی واقع و نسبت به آن رأی صادر شده است رسیدگی می کند. (ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری)


وکیل دادگستری اعسار تجدیدنظر

هر گاه تجدید نظر خواه یا فرجام خواه، مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم شود، دادگاه صادرکننده رای نخستین، به این ادعا خارج از نوبت رسیدگی می کند.

*در خصوص اعسار از پرداخت هزینه دارسی رجوع شود به وبسایت وکیل سرا: قبول یا رد دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی


وکیل دادگستری تجدیدنظر متهم زندانی

هر گاه تجدید نظر خواه یا فرجام خواه زندانی باشد، حسب مورد از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر یا فرجام در امری که به موجب آن زندانی است معاف می گردد. (ماده ۴۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲)


وکیل دادگستری جزایی دادگاه تجدیدنظر

دادگاه تجدید نظر استان در مرکز هر استان تشکیل می شود. این دادگاه دارای {یک} رییس و دو مستشار است.


ایراد نقص تحقیقات دادگاه تجدیدنظر

الف) در صورتی که تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر می کند و پرونده را نزد دادسرای صادر کننده کیفرخواست یا دادگاه صادرکننده رأی می فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجدید نظر استان، آن را بدون اظهارنظر اعاده کند و یا دادگاه تجدید نظر می تواند خود مبادرت به انجام تحقیقات نماید.


وکیل دادگستری نقض قرار در دادگاه تجدیدنظر

ب)هرگاه رای صادره از نوع قرار باشد و تحقیقات یا اقدامات دیگر ضروری نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد، آن را تایید و پرونده به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می شود و چنانچه به هر علت، دادگاه تجدید نظر عقیده به نقض داشته باشد، پرونده برای رسیدگی، به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می شود و آن دادگاه مکلف است خارج از نوبت رسیدگی کند.


وکیل دادگستری نقض رای به خاطر صلاحیت دادگاه

پ) هرگاه رای توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود دادگاه تجدید نظر استان رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادر کننده رای اعلام می‌کند.

ت) اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی، متهم قابل تعقیب نباشد، رای مقتضی صادر می کند.


تاثیر وکیل پایه یک در جلسه تجدیدنظر

ث) در غیر از موارد مذکور در بندهای فوق، دادگاه تجدیدنظر بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی صادر و دستور احضار طرفین و تمام اشخاصی را که حضورشان ضروری است را می دهد. طرفین می توانند شخصا حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هر حال، عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست. (ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲)


اعضای دادگاه تجدیدنظر

دادگاه تجدید نظر {و نیز شعب دیوان عالی کشور} با دو عضو نیز رسمیت دارند. اگر دادگاه تجدید نظر استان جلسه رسیدگی تشکیل دهد، بعد از اعلام ختم دادرسی به شرح زیر اتخاذ تصمیم می کند:


نقش وکیل دادگستری در تایید رای

الف) هرگاه رای مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد، رأی را تایید و پرونده را به دادگاه صادر کننده رای اعاده می کند.


وکیل دادگستری برائت متهم و آزادی زندانی

ب) هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدید نظر استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز کند، رای تجدید نظر خواسته را نقض و رای مقتضی صادر می کند، هرچند محکوم علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکوم علیه زندانی باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد می‌شود.


نقش وکیل دادگستری در نقض رای

پ) چنانچه رای تجدید نظر خواسته را مخالف قانون تشخیص دهد با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشاء رای می کند.


مشاوره وکیل دادگستری رعایت تشریفات دادرسی

عدم رعایت تشریفات دادرسی موجب نقض رای نیست مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رأی شود. (ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲)


حکم غیابی دادگاه تجدیدنظر و اعتراض وکیل دادگستری

در مواردی که رای دادگاه تجدید نظر استان بر محکومیت متهم باشد متهم و یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی نخستین و تجدید نظر حاضر نبوده و لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم نداده باشد، رأی دادگاه تجدیدنظر استان ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او، قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه است. رأیی که در این مرحله صادر میشود قطعی است. (ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲)

دادگاه تجدید نظر استان مکلف است پس از ختم رسیدگی، در همان جلسه، و در صورت عدم امکان، در اولین فرصت، و حداکثر ظرف یک هفته انشاء رای کند. تخلف از صدور رای در مهلت مقرر، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.


وکیل سرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستریوکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل دادگاه تجدیدنظر تهران

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز


قابل توجه کاربران گرامی وب سایت وکیل سرا :

به منظور ارتقاء کیفیت مشاوره و اختصاص دادن فرصت کافی برای هر یک از موکلین گرامی ، خواهشمند است قسمت شرایط مشاوره در سایت را ملاحظه نموده در صورت لزوم با شماره های مندرج در صفحه اصلی تماس حاصل فرمایید . از پرسش هرگونه سوالات در قسمت نظرات یا دیدگاه ها خودداری نمایید لذا پاسخگو نمی باشیم و دیدگاه ها به منظور ارسال نظرات درباره محتواهای وب سایت می باشد . با تشکر مصطفی محمدی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 + دو =