وکیل ملکی

در حال مشاهده مطلب وکیل خانواده وکیل دادگستری حضانت فرزند هستید.

حضانت با ولایت تفاوت دارد. حضانت شامل مسئولیت نگهداری، مراقبت و تربیت فرزند است. حضانت فرزندان بر مبنای قانون مشخص گردیده است و می تواند به حکم دادگاه یا با توافق والدین تغییر کند. هزینه های نگهداری و نفقه فرزند به عهده مرد است. اما ولایت یا همان ولایت قهری را نمی توان با توافق و حتی به حکم قانون تغییر داد. ولایت قهری در وهله اول، با پدر است و در نبود پدر، با جد پدری است.


مشاوره وکیل حضانت فرزند

حضانت فرزندان تا هفت سالگی حق و تکلیف مادر است؛ پس از هفت (7) سالگی، حضانت فرزند پسر، تا 15 سالگی قمری با پدر خواهد بود و فرزند دختر، تا 9 سالگی قمری با پدر خواهد بود.


مشاوره وکیل دادگستری خانواده دیوان عالی کشور

در خصوص حضانت فرزند بالغ کمتر از هجده سال، مستندا به ماده 1210 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 30 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مورخ 3/10/1364، با رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی که در پسر، پانزده سال تمام قمری و در دختر، نه سال تمام قمری است، با توجه به اینکه موضوع حضانت از موضوعات غیر مالی است، لذا حضانت منتفی بوده و فرد بالغ (پس از بلوغ شرعی) می تواند با هریک از والدین یا اجداد خود که بخواهد زندگی کند. اما این مسئله، مانع از آن نیست که برای فرزندان، بعد از سن بلوغ شرعی، درخواست ملاقات داده شود. بنابراین، با توجه به ماده 45 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، چنانچه مصلحت کودک یا نوجوان ایجاب کند، صدور حکم ملاقات چنین فرزندی با هر یک از والدین و تهیه ی الزامات آن توسط طرف دیگر بلااشکال است و احراز این امر با دادگاه است.


وکیل خانواده دادگاه خانواده

نکته: طبق ماده ی 45 قانون حمایت خانواده، رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه ی تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرایی الزامی است، بنابراین، دادگاه می تواند با رعایت ماده ی فوق، بعد از سن هفت سالگی، حضانت را همچنان به عهده ی مادر قرار دهد.


مشاوره وکیل حضانت فرزند دختر

در همین خصوص، رای شماره 9309970906801213 مورخ 5/12/1393  شعبه ۸ دیوان عالی کشورچنین مقرر کرده است: در حضانت دختر بعد از هفت سالگی به لحاظ جنسیت، نزدیک بودن به سن بلوغ و احتیاج به مراقبت های ویژه که فقط از طرف مادر ممکن و میسر خواهد بود مادر در الویت است. (این نکته ی مهمی است که اخیرا دادگاه های خانواده نیز به آن توجه زیادی نشان می دهند)


مشاوره وکیل خانواده خروج از کشور  

گرچه پدر مطابق قانون، ولی قهری کودک (صغیر) محسوب می شود اما با توجه به اینکه مادر نیز حقوقی دارد و بویژه، به موجب ماده ی 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، پدر نمی تواند بدون رضایت مادر، فرزند صغیر را از کشور خارج کند مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت کودک بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق، این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر از کشور، بنا به درخواست ذی نفع، برای تضمین بازگرداندن کودک (صغیر) تأمین مناسبی اخذ می کند.


وکیل دادگستری اجرای حکم حضانت

مضافا اینکه به موجب ماده 40 قانون حمایت خانواده، هر کس که از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت کودک استنکاف ورزد یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد کودک امتناع کند، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادر کننده ی رأی نخستین، تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.


وکیل دادگستری شکایت از ممنوعیت ملاقات فرزند

همچنین، مطابق ماده ی 54 قانون حمایت خانواده، هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات کودک با اشخاص ذی حق شود، برای دفعه اول، به پرداخت جزای نقدی درجه هشت (یعنی جریمه تا یک میلیون تومان) و، در صورت تکرار، به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.


وکیل دادگستری کیفری خانواده

«در خصوص اتهام آقای … فرزند … مبنی بر جلوگیری از ملاقات شاکیه خانم … فرزند … با فرزند مشترک شان به نام زهرا که طفل  پنج ساله میباشد، با توجه به اقرار طرفین، رابطه پدر و فرزندی و مادر و فرزندی بین آنها محرز است. در خصوص اتهام نظر به اینکه متهم اقرار نموده که به موجب حکم دادگاه مکلف به تسهیل ملاقات شاکیه با فرزندش بوده و از ملاقات شاکیه با وی جلوگیری نموده است و دلیل موجهی نیز برای ممانعت خود عنوان ننموده لذا به نظر دادگاه بزهکاری متهم محرز و مسلم است و مستندا به ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده مصوب  اسفند ماه۱۳۹۱ با عنایت به اینکه ارتکاب این جرم توسط متهم فاقد سابقه بوده و برای اولین بار رخ داده است لذا وی را به پرداخت ۵ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رای صادره به استناد بند الف ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قطعی است.»


وکیل پایه یک تحویل و ملاقات فرزند

نکته: ممانعت از ملاقات فرزند (ماده 54 قانون حمایت خانواده) فرق دارد با ممانعت از تحویل فرزند به طرفی که حضانت طبق حکم دادگاه به او داده شده (ماده 40 قانون حمایت خانواده)؛ حکم اولی جزای نقدی (جریمه) است و در دومی دستور بازداشت.


مشاوره وکیل ازدواج زن در حضانت فرزند

مطابق ماده ی 1170 قانون مدنی، اگر مادر در مدتی که حضانت کودک با اوست با شخص دیگری ازدواج کند، حق حضانت با پدر خواهد بود. با وجود این، و با لحاظ ماده ی 40 به بعد قانون حمایت خانواده، می توان گفت اگر دادگاه تشخیص دهد که مصلحت کودک اقتضا دارد حضانتش به مادر سپرده شود، می تواند حضانت را به مادر کودک بدهد.


وکیل دادگستری توافقات والدین در ملاقات فرزند

با توجه به ماده ی 41 قانون حمایت خانواده، هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به کودک برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت (پدر یا مادر کودک) از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات کودک تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت کودک، تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

در خصوص ملاقات فرزند، رجوع شود به سایت وکیل سرا: ملاقات با کودک و برخی از مسائل آن در دادگاه خانواده


وکیل پایه یک دادگستری واگذاری حضانت

زن می تواند حضانت را به شوهر واگذار کند اگر شوهر بپذیرد؛ در غیر این صورت، با توجه به اینکه حضانت هم حق است و هم تکلیف، لذا زن نمی تواند حضانت را رد کند. البته بدیهی است که مخارج آن به عهده ی مرد است.


مشاوره وکیل دادگستری برای بازداشت

مضافا اینکه به موجب ماده 40 قانون حمایت خانواده، هر کس که از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت کودک استنکاف ورزد یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد کودک امتناع کند، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادر کننده ی رأی نخستین، تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.


وکیل ماده 54 قانون حمایت خانواده

همچنین، مطابق ماده ی 54 قانون حمایت خانواده، هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات کودک با اشخاص ذی حق شود، برای دفعه اول، به پرداخت جزای نقدی درجه هشت (یعنی جریمه تا یک میلیون تومان) و، در صورت تکرار، به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.


وکیل حکم طلاق و حضانت و ملاقات

اگر در حکم طلاق (دادنامه ی عدم امکان سازش) حضانت و ملاقات کودک مطابق توافقات زن و شوهر، تعیین شده باشد و بعدا یکی از طرفین نسبت به آن معترض باشد و آن را بر خلاف مصلحت کودک بداند، امکان تغییر توافقات از طریق دادگاه وجود دارد.


تصمیم مجدد دادگاه خانواده

با توجه به ماده ی 41 قانون حمایت خانواده، هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به کودک برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت (پدر یا مادر کودک) از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات کودک تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت کودک، تصمیم مقتضی اتخاذ کند.


وکیل دادگستری خانواده دادگاه تجدینظر

در ارتباط با همین موضوع، رای شماره 9309970220202127 مورخ 5/12/1393 شعبه دو دادگاه تجدید نظر استان تهران گفته شده است که صلاحیت در امور مربوط به حضانت یک امر نسبی است است نه مطلق؛ چه بسا پدر {یا مادری} که امروز صالح به حضانت است روز بعد به لحاظ یکی از شرایط منعکس در ماده ۱۱۷۳قانون مدنی سلب حضانت شود و به این اعتبار است که وکالت نامه مذکور راجع به موضوع حضانت فاقد نفوذ حقوقی است. {توجه: این حکم در نقض حکم شعبه بدوی (شعبه 233 دادگاه خانواده یک تهران) صادر گردیده است.


وکیل سرا؛

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل خانواده وکیل طلاق وکیل مهریه

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز


قابل توجه کاربران گرامی وب سایت وکیل سرا :

به منظور ارتقاء کیفیت مشاوره و اختصاص دادن فرصت کافی برای هر یک از موکلین گرامی ، خواهشمند است قسمت شرایط مشاوره در سایت را ملاحظه نموده در صورت لزوم با شماره های مندرج در صفحه اصلی تماس حاصل فرمایید . از پرسش هرگونه سوالات در قسمت نظرات یا دیدگاه ها خودداری نمایید لذا پاسخگو نمی باشیم و دیدگاه ها به منظور ارسال نظرات درباره محتواهای وب سایت می باشد . با تشکر مصطفی محمدی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × 4 =