وکیل دادگستری

شما در حال مشاهده مطلب مشاوره وکیل خانواده مهریه و اعسار هستید .


میزان مهریه و تعداد سکه

با توجه به ماده 22 قانون حمایت خانوده مصوب 1391 میزان مهریه تا 110 عدد سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی می ­شود. ماده 2 مذکور، در قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی به ماده 3 تغییر یافته است و مفاد آن بدین توضیح است که اگر مدیون یا بدهکار، بعد از صدور حکم قطعی و صدور اجراییه و گذشتن مهلت مقرر جهت پرداخت دین یا بدهی، اقدامی در خصوص پرداخت دین خود یا اخذ رضایت از دائن یا طلبکار صورت ندهد، یا در مهلت مقرر یکماهه از ابلاغ اجرائیه دادگاه، تقاضای اعسار نکند دادگاه بنا به تقاضای محکوم ­له، او را حبس (زندانی) خواهد کرد.


اعسار و تقسیط مهریه

مدیون می تواند در خصوص همان 110 عدد سکه نیز درخواست اعسار و تقسیط مطرح نماید که البته بنا به پذیرش دلایل و مدارک استنادی وی، دادگاه می­تواند درخواست نامبرده را بپذیرد یا رد کند. معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه ی دیون خود نباشد (ماده 6 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394) عدم دسترسی به مال هم در حکم نداشتن مال محسوب می شود.


مهریه عندالمطالبه

عندالمطالبه یعنی هر زمان که زن مهریه خود را از طریق قانونی( دادگاه یا اجرای ثبت) مطالبه کند، شوهر محکوم به پرداخت آن خواهد شد. البته همانگونه که گفته شد، شوهر می­تواند تقاضای اعسار مطرح کند و دادگاه هم ممکن است درخواست او را بپذیرد که غالبا هم اگر شوهر اموالی نداشته باشد، دادگاه­ها درخواست اعسار و تقسیط را می ­پذیرند.


پرداخت نکردن مهریه مطابق حکم تقسیط

در صورت پذیرش اعسار و تقسیط مهریه از طرف دادگاه، شوهر موظف است مطابق حکم صادره در خصوص اعسار و تقسیط عمل کند و در صورتی که نتواند میزان تعیین شده را به موقع پرداخت کند، بنا به تقاضای همسر یا وکیل وی، جلب و زندانی خواهد شد.


مهریه عندالاستطاعه

مهریه عندالاستطاعه یعنی اینکه هر زمان شوهر توانایی پرداخت داشته باشد یعنی دارای اموالی گردد یا پولی به دست آورد که بتواند مهریه ای که بر عهده ­اش مستقر شده را بپردازد، در صورت مطالبه زن از طریق قانونی، محکوم به پرداخت خواهد شد. در اینجا، اثبات اینکه مرد دارای توان مالی است، به عهده زن خواهد بود و این زن است که باید استطاعت شوهرش را ثابت کند وگرنه زن نمی­ تواند همسرش را محکوم به پرداخت مهریه کند. اما اگر اموال شوهر را شناسایی و به مرجع قضایی معرفی کند می­ تواند از محل توقیف و فروش آن اموال از طریق اجرای احکام دادگاه، مهریه مورد حکم واقع شده را وصول نماید.


مشاوره و توصیه وکیل دادگستری

بنابراین، باید دقت شود در صورتی که مهریه به صورت عندالاستطاعه مقرر و توافق می­ شود، در صورتی که شوهر مال و اموال یا پولی نداشته باشد، قابل وصول نخواهد بود و دادگاه به هیچ وجه اقدام به جلب و زندانی نمودن زوج نخواهد کرد. به طور کلی باید گفت که در مهریه عندالاستطاعه، جلب و زندانی کردن زوج ممکن نیست و حتی نیازی به اثبات اعسار از طرف شوهر و تقسیط نخواهد بود. علیهذا، فقط از طریق شناسایی و معرفی مال می­توان اقدام به وصول مهریه نمود.


اعسار از پرداخت محکومٌ به (اعسار به تقسیط)

درخواست اعسار زمانی موجب توقف اجرای حکم میشود که منجر به صدور حکم قطعی در پذیرش این ادعا باشد مگر اینکه محکوم علیه ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه با ارائه صورت کلیه اموال خود، دادخواست اعسار خود را ثبت کرده باشد (ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی). در صورت ثبت دادخواست اعسار خارج از این مهلت، برای بازداشت نشدن محکوم علیه، کفیل یا وثیقه معتبر (به اندازه ی محکوم به) به تشخیص دادگاه ضرورت خواهد یافت مگر اینکه محکوم له با آزادی او بدون اخذ تأمین موافقت کند.


نحوه تنظیم دادخواست اعسار

در طرح دعوی اعسار، رعایت موارد شکلی و ضمایم مندرج در ماده 8 و 9 قانون نحوه ی اجرای محکومیتهای مالی ضروری است؛ مدعی اعسار باید صورت کامل اموال خود شامل تعداد مقدار و قیمت اموال را به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به همراه مشخصات دقیق حساب‌های مذکور و کلیه اموالی که به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و تمام مطالبات نزد ثالث و فهرست نقل و انتقالات و تغییرات دیگر در فاصله یک سال قبل از طرح دعوای اعسار را ضمیمه دادخواست کند.


اعسار مهریه و اعسار غیر مهریه

مدعی اعسار اگر سابقا تمکن مالی کافی داشته، یا در عوض محکومیت موضوع حکم، پول یا مالی دریافت داشته در این صورت، مکلف به اثبات اعسار یا تلف حقیقی یا حکمی مال عاید شده است در این موارد، مدعی اعسار معمولا می بایست معسر بودن خود را از طریق شهادت شهود ثابت کند. اما در صورتی که دلیلی بر تمکن مالی کافی مدعی اعسار در سابق وجود نداشته باشد (مثلا در محکومیت به پرداخت مهریه، دیه و ضمان مالی) یا در صورتی که محکوم له (خوانده دعوای اعسار) نتواند ملائت فعلی یا قبلی مدعی اعسار را ثابت کند یا این وضعیت نزد قاضی رسیدگی کننده محرز نباشد، ادعای اعسار با سوگند مدیون (بدهکار) با رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته خواهد شد (ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی)


اعسار دعوای غیر مالی است

مطابق ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، طرح دعوای اعسار باید به طرفیت محکوم له (یا همان طلبکار) باشد. دعوای اعسار جزو دعاوی غیرمالی بوده که به موجب بند ب ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی صادره در خصوص آن قابل تجدیدنظر خواهی است.


استعلام وضعیت مالی بدهکار

مضافاً اینکه دادگاه خارج از نوبت اقدام به رسیدگی خواهد کرد و میتواند از مراجع ذیربط در خصوص وضعیت مالی مدعی اعسار استعلام کند (ماده ۱۴ و ماده ۱۰ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی)


دروغ در ادعای اعساراگر

مدعی اعسار دروغ گفته باشد

۱- دادگاه ضمن صدور حکم به رد دعوای اعسار، مدعی را به پرداخت خسارات وارده به طرف مقابل محکوم خواهد کرد.

۲- اگر مدعی اعسار به منظور فرار از اجرای حکم، اموال خود را به صورت کامل لیست نکرده باشد و این موضوع بعدا مشخص شود، علاوه بر رفع اثر از حکم اعسار، موجب صدور حکم به مجازات حبس تعزیری درجه ۷ {حبس از ۹۱ روز تا شش ماه، یا جزای نقدی بیش از یک میلیون تومان، یا شلاق از یازده تا‏ سی ضربه، یا محرومیت اجتماعی تا شش ماه} برای مدعی اعسار خواهد شد.

۳- کسی که به منظور فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده تا موجب اعسار وی گردد اگرچه حکم اعسارش صادر میشود اما مشمول یک یا چند مورد از محرومیت‌های زیر برای مدت شش ماه تا دو سال خواهد شد: ممنوعیت خروج از کشور؛ ممنوعیت تأسیس شرکت تجاری؛ ممنوعیت عضویت در هیئت مدیره شرکت های تجاری؛ ممنوعیت تصدی مدیر عاملی در شرکتهای تجاری؛ ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به جز وام های ضروری؛ ممنوعیت دریافت دسته چک (ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی) مضافا اینکه اگر اعسار رد شود یا بعد از صدور حکم به اعسار، ایسار (تمکن مالی) حاصل شود محکوم علیه به درخواست محکوم له حبس خواهد شد (ماده ۱۸)


تعدیل تقسیط

نکته2: هر یک از محکومٌ له یا محکومٌ علیه می توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. (تبصره 2 ماده 11)


رفع ممنوع الخروجی

نکته3: صدور حکم مبنی بر قبول اعسار، باعث رفع ممنوع الخروجی بدهکار خواهد شد. (ماده 23)*در خصوص ممنوع الخروجی، رجوع شود به سایت وکیل سرا: ممنوع الخروجی بدهکار

وکیل سرا؛وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل خانواده عضو کانون وکلای دادگستری مرکز


قابل توجه کاربران گرامی وب سایت وکیل سرا :

به منظور ارتقاء کیفیت مشاوره و اختصاص دادن فرصت کافی برای هر یک از موکلین گرامی ، خواهشمند است قسمت شرایط مشاوره در سایت را ملاحظه نموده در صورت لزوم با شماره های مندرج در صفحه اصلی تماس حاصل فرمایید . از پرسش هرگونه سوالات در قسمت نظرات یا دیدگاه ها خودداری نمایید لذا پاسخگو نمی باشیم و دیدگاه ها به منظور ارسال نظرات درباره محتواهای وب سایت می باشد . با تشکر مصطفی محمدی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده − دو =