خانه / قوانین و مقررات / قوانین ملکی سند مالکیت

قوانین ملکی سند مالکیت

وکیل پایه یک دادگستری

قوانین ملکی سند مالکیت  اقدام عملی در اجراي ماده ١٤٩ قانون ثبت و بند ٣٩١ مجموعه بخشنامه ها به منظور اصلاح سند مالكيت نسبت به اضافی ملك به اين ترتيب نيست كه ذی نفع ، قيمت اضافي را بر اساس ارزش مندرج در سند انتقال و ساير هزينه هاي قانوني به صندوق ثبت توديع و بعد تقاضای اصلاح سند نمايد.لذا بدوا حسب تقاضای مالك بايد اقداماتي نظير بازديد از ملك توسط نماينده و نقشه بردار و كنترل ابعاد ملك و مجاورين و عرض گذرها صورت گيرد.
پس از تهيه كروكی ملك و مجاورين و گزارش به رييس ثبت و تائيد مراتب و قبول اصلاح سند مالكيت از طريق ماده١٤٩ قانون ثبت و دستور توديع ارزش آن و هزينه هاي مقرر ديگر قسمت حسابداری آن را محاسبه و ذي نفع مي تواند وجه مذكور را توديع نمايد.
حسب مورد اضافه مساحت موجود در ملك و با رعايت مقررات جزو محدوده ی ملك شده، حدود و مساحت در سند مالكيت مطابق با وضع موجود اصلاح خواهد شد.

سند مالکیت, قانون ملکی, وکیل, وکیل اراضی, وکیل شهری, وکیل ملک, وکیل ملکی

مطلب پیشنهادی

انتخاب مدیر عامل در شرکتهای سهامی-قسمت اول

انتخاب مدیر عامل در شرکتهای سهامی-قسمت اول معمولا مدیر عامل از میان اعضای هیئت مدیره …