تغییر نام از طریق ثبت احوال

تغییر نام را از دو طریق می توان اقدام کرد: 1- ثبت احوال 2- دادگاه

تغییر نام از طریق ثبت احوال، شامل موارد محدودی است اما تغییر نام از طریق دادگاه، می تواند موارد بیشتری را در بر بگیرد.

*برای مطالعه در خصوص تغییر نام از طریق دادگاه، رجوع شود به وبسایت وکیل سرا:


دستورالعمل تغییر نام مصوب ۱۳۹۰ شورای عالی ثبت احوال

 مسئولیت اجرا

 مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل برعهده مدیرکل اسناد هویتی و مدیران کل استانها و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده معاونت امور اسناد هویتی سازمان خواهد بود.

 قوانین و مقررات ذیربط

1- قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵ و اصلاحیه مورخ  ۱۸/ ۱۰/ ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی

2- نظریه شماره 99586/14473 مورخ ۲۶/ ۵/ ۱۳۹۰ معاونت حقوقی رئیس جمهوری

 کمیسیون نام: کمیسیونی است که به ریاست معاون امور اسناد هویتی و عضویت مدیران کل اسناد هویتی و امور حقوقی برای انجام وظایف تعیین شده در این دستورالعمل تشکیل می شود.

 

پادکست مشاوره صوتی مصطفی محمدی درباره تغییر نام موقتا به صورت رایگان اختصاصی برای وب سایت وکیل سرا


 شرح اقدامات

 ۱-برگ درخواست تغییر نام توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی تکمیل و به رئیس اداره ارائه و با رعایت مقررات ثبت خواهد شد.

 تبصره- چنانچه محل صدور شناسنامه اداره ثبت احوال دیگری باشد سوابق به آن اداره ارسال خواهد شد.

 ۱- ۱-پس از بررسی‌های لازم چنانچه درخواست متقاضی در صلاحیت هیات حل اختلاف باشد، درخواست مطروحه جهت رسیدگی به هیئت حل اختلاف ارجاع و در غیر این صورت، درخواست و مدارک به اداره کل ثبت احوال استان مربوط ارسال خواهد شد.

 ۲-درخواست رسیده توسط اداره کل استان مورد بررسی قرار گرفته و چنانچه رسیدگی به خواسته متقاضی در صلاحیت هیئت حل اختلاف نباشد ظرف مدت ۳ روز به اداره کل اسناد هویتی ارسال خواهد شد.

 ۳-اداره کل اسناد هویتی درخواست رسیده را وفق مفاد این دستورالعمل بررسی و مراتب موافقت یا مخالفت با آن را ظرف مدت ۷ روز به اداره کل استان اعلام خواهد نمود.

 ۴-اداره کل استان پاسخ رسیده از اداره کل اسناد هویتی را جهت اقدام به اداره محل درخواست، و در صورت متفاوت بودن محل درخواست با محل صدور، به اداره محل صدور نیز منعکس می‌نماید.

  ۱- ۴-در صورتی که با تغییر نام موافقت به عمل آمده باشد ضمن ابلاغ به متقاضی، درخواست اجرا از وی اخذ و مدارک مربوط به تعویض شناسنامه به همراه سایر اوراق پرونده به اداره محل صدور جهت اجرا و صدور شناسنامه جدید ارسال می شود.

 ۲- ۴- چنانچه با درخواست متقاضی مخالفت شده باشد، مراتب عدم موافقت توسط اداره محل درخواست به متقاضی ابلاغ خواهد شد.

 ۵-اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه، مراتب تغییر نام را با قید شماره مجوز حسب دستورالعمل های ابلاغی در سند سجلی یا در آرشیو الکترونیکی اعمال و با رعایت سایر مقررات نسبت به صدور شناسنامه جدید اقدام خواهد نمود.

 ۶-توضیحات مندرج در سند سجلی، پایگاه کشوری و شناسنامه به شرح زیر خواهد بود:

 در سند سجلی و پایگاه: برابر مجوز شماره … مورخ … سازمان نام صاحب سند از … به … تغییر یافته است.

 در شناسنامه: برابر مجوز سازمان نام صاحب شناسنامه از… به … تغییر یافته است.

 ۷-تغییر نام هر متقاضی فقط یک بار و برای افراد ۱۵ سال به بالا امکان پذیر خواهد بود.

 تبصره- در مورد افراد بین ۱۵ تا ۱۸ سال، پس از درخواست صاحب شناسنامه، اخذ موافقت ولی یا سرپرست قانونی ضروری است.

 ۸-برگشت به نام قبلی تا وقتی ممکن است که شناسنامه با واژه تصویبی صادر و تحویل متقاضی نشده باشد.

 تبصره- موارد استثنا در کمیسیون نام مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

 ۹-چنانچه متقاضی ظرف مدت شش ماه پس از تصویب نام پیشنهادی، درخواست اجرا به اداره ثبت احوال تسلیم نکند، واژه تصویب شده کان لم یکن تلقی می شود و هزینه های پرداختی توسط متقاضی مسترد نخواهد شد.

 ۱۰-تغییر نام در مواردی که از شمول این دستورالعمل خارج بوده اما متقاضی دلیل موجهی و تغییر آن داشته باشد پس از طرح در کمیسیون نام و تایید ریاست سازمان امکانپذیر خواهد بود.

 ۱۱-معاونت امور اسناد هویتی مکلف است حداکثر ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این دستورالعمل و پس از آموزش های لازم، اختیارات موضوع بند ۳ را به ادارات کل استان تفویض کند.

 ۱۲-اداره کل امور اسناد هویتی نمونه‌های مورد نیاز را تهیه و به ادارات کل استان ها اعلام خواهد کرد.

 ۱۳-معاونت امور اسناد هویتی و فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی ترتیبی اتخاذ خواهند کرد تا انجام مکاتبات و ارسال سوابق به صورت الکترونیکی انجام پذیرد.


 موارد و مصادیق تغییر نام

 ۱-تغییر نام های کم اقبال با فراوانی کم، به نام‌های مناسب و فراوانی بیشتر با توجه به فراوانی پنج سال قبل از تقاضا، مانند: ثوبان، اسکندر، حارس، بلقیس.

۲-الحاق یا اضافه نمودن یک واژه یا نام به اول و یا آخر نام یا حذف از آن مانند: امین به محمد امین –  سیمین عذار به سیمین

 ۳-تغییر نام‌هایی که در صورت اصلی، بخشی از یک نام مرکب مذهبی بوده به صورت اصلی و مرکب آن یا یک نام مذهبی دیگر مانند: صغری به فاطمه صغری، فاطمه، زهرا

 ۴-تغییر کنیه های شخصیت‌های مذهبی به یک نام مذهبی، مانند: ام البنین، ابوتراب

 ۵-تغییر نام‌هایی که در هنگام نوشتن یا تلفظ معنای نامناسبی به ذهن متبادر نمایند به نام‌های مناسب، مانند: عشرت، کرم، خرم

 ۶-تغییر نام‌هایی که در هنگام نوشتن یا تلفظ دارای پیچیدگی و دشواری باشند به نام‌های مناسب مانند سیبویه، ذوالیمینین

 ۷-تغییر نام هایی که با شئونات (اجتماعی علمی اداری مذهبی و …) صاحب آن برابر مستندات ارائه شده تناسب ندارند.

 ۸-تغییر نام در مواردی که نام و نام خانوادگی اشخاص در بین بستگان، ساکنان در یک محله و یا همکاران اداری آنان تکرار شده و برابر مستندات ابرازی برای متقاضی مشکلاتی را ایجاد کرده باشد.

۹-تغییر نام‌هایی که در عرف محلی و منطقه‌ای یا سایر گویش‌های ایرانی به تشخیص اداره کل ثبت احوال استان برای نامگذاری نامناسب باشند یا معمولاً برای جنس دیگری انتخاب شوند مانند عزیز، اکرم، اشرف

 ۱۰-تغییر نام به نام دینی و مذهبی که صاحب شناسنامه به آن شهرت دارد.


 مدارک مورد نیاز

 نمونه تکمیل شده برگ درخواست تغییر نام توسط صاحب شناسنامه یا ولی یا قیم، سرپرست قانونی، وکیل و …

 اصل و تصویر صاحب شناسنامه

 اصل و تصویر شناسنامه ولی، قیم، سرپرست قانونی (در صورتی که برگه درخواست توسط هر یک از آنان تکمیل شده باشد)

 اصل مدارک مثبت سمت درخواست کننده (در صورتی که درخواست کننده غیر از صاحب شناسنامه باشد)

 اصل رسید بانکی دائر بر واریز هزینه متعلقه

 نداشتن محکومیت موثر کیفری برای افراد بالای ۱۸ سال

 تبصره- در مواقع اضطراری به تشخیص رئیس سازمان و مدیر کل استانها ضرورتی به اخذ گواهی مذکور نمی باشد (الحاقی بر اساس مصوبه هفتاد و چهارمین جلسه شورای عالی ثبت احوال)

*برای مطالعه در خصوص تغییر نام از طریق دادگاه، رجوع شود به وبسایت وکیل سرا:


وکیل سرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  


قابل توجه کاربران گرامی وب سایت وکیل سرا :

به منظور ارتقاء کیفیت مشاوره و اختصاص دادن فرصت کافی برای هر یک از موکلین گرامی ، خواهشمند است قسمت شرایط مشاوره در سایت را ملاحظه نموده در صورت لزوم با شماره های مندرج در صفحه اصلی تماس حاصل فرمایید . از پرسش هرگونه سوالات در قسمت نظرات یا دیدگاه ها خودداری نمایید لذا پاسخگو نمی باشیم و دیدگاه ها به منظور ارسال نظرات درباره محتواهای وب سایت می باشد . با تشکر مصطفی محمدی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × دو =