خبر حقوق و وکالت | وکیل پایه یک دادگستری

اساسنامه شركت مادر تخصصی صندوق حمايت |

وکیل پایه یک دادگستری

فصل اول ـ كليات

ماده 1 ـ صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي -كه در اين اساسنامه «صندوق‌» ناميده‌مي‌شود ـ داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و به صورت شركت مادر تخصصي وابسته به وزارت‌جهادكشاورزي فعاليت مي‌كند.

ماده 2 ـ صندوق در چارچوب ضوابط اين اساسنامه و مقررات مربوط به شركتهاي دولتي و ساير قوانين ومقررات مربوط فعاليت مي‌كند.

ماده 3 ـ مدت فعاليت صندوق نامحدود و مركز اصلي آن تهران است‌.

ماده 4 ـ سرمايه اوليه صندوق مبلغ دويست ميليارد (000،000،000،200) ريال است كه به بيست ميليون‌ (000،000،20) سهم ده هزار (000،10) ريالي تقسيم و به اين شرح تأمين مي‌شود:

1- مبلغ صدميليارد (000،000،000،100) ريال از محل فروش اموال و امكانات مازاد وزارت جهادكشاورزي‌ كه به خزانه‌داري كل كشور واريز گرديده است‌.
2 ـ مبلغ نود و هشت ميليارد(000،000،000،98) ريال از محل كمكهاي دولت‌.
3ـ مبلغ دوميليارد(000،000،000،2) ريال از محل مشاركت توليد كنندگان بخش كشاورزي‌.
تبصره ـ مبلغ چهارميليارد و ششصد و شش ميليون ( 000ر000ر606ر4) ريال سرمايه فعلي شركت‌خدمات مهندسي جهاد به عنوان بخشي از سهم كمكهاي دولت تلقي مي‌شود.

ماده 5 ـ هدف صندوق‌، حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي است و در زيربخشهاي زراعت وباغباني‌، دامداري و دامپروري‌، جنگل و مرتع‌، شيلات و آبزيان و صنايع و خدمات مرتبط با وظايف وزارت جهادكشاورزي فعاليت مي‌كند.

ماده 6ـ وظايف و اختيارات صندوق با رعايت قوانين و مقررات مربوط در جهت تحقق هدف آن و درچارچوب وظايف وزارت جهادكشاورزي به شرح زير تعيين مي‌شود:

1ـ تقويت حجم و كيفيت سرمايه گذاري در فعاليتهاي مرتبط با بخش كشاورزي‌.
2ـ اعطاي تسهيلات و كمك به صندوقهاي تخصصي‌، محصولي يا منطقه اي مرتبط با فعاليتهاي بخشكشاورزي و نظارت بر چگونگي استفاده از آنها.
3ـ حمايت از توليدكنندگان و فعالان بخش كشاورزي در مواجهه با موقعيتهاي بحراني‌.
4ـ كمك به توليدكنندگان براي افزايش ظرفيتهاي صادرات محصولات كشاورزي و نظارت بر چگونگي استفاده‌از آنها.
5 ـ دريافت اعتبار و كمكهاي مالي از دولت‌، بانكها و ساير مؤسسات مالي داخلي و خارجي‌.

ماده 7 ـ صندوق داراي اركان زير است‌:

1 ـ مجمع عمومي‌
2 ـ هيأت مديره
3ـ بازرس

فصل دوم ـ مجمع عمومي‌


ماده 8 ـ
مجمع عمومي‌صندوق از اجتماع نمايندگان سهام دولت و نمايندگان سهام توليدكنندگان بخش‌كشاورزي تشكيل مي‌شود و بر دو نوع است‌:

1 ـ مجمع عمومي‌عادي‌.
2 ـ مجمع عمومي‌فوق العاده‌.

تبصره ـ علاوه بر مجمع عمومي‌سالانه‌، مجمع عمومي‌عادي در طول سال به طور فوق العاده نيز مي‌تواندتشكيل شود.

ماده 9 ـ نمايندگان سهام دولت در مجمع عمومي‌به اين شرح تعيين مي‌شوند:

1 ـ وزير جهادكشاورزي (رييس‌).
2ـ وزير امور اقتصادي و دارايي .
3ـ رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور .
4ـ وزير بازرگاني .
5 ـ وزير تعاون‌.

ماده 10ـ جلسات مجمع عمومي‌به دعوت رييس مجمع عمومي‌يا مديرعامل تشكيل مي‌شود و با حضوراكثريت اعضا به شرط حضور رييس مجمع رسميت مي‌يابد و تصميمات آن با اكثريت آراي حاضران و راي مثبترييس مجمع معتبر است‌.
ماده 11ـ وظايف واختيارات مجمع عمومي‌به اين شرح است‌:

1 – تعيين سياستها و روشهاي دستيابي به هدفهاي صندوق هماهنگ با اهداف‌، سياستها و برنامه‌هاي بخش‌كشاورزي و توسعه روستايي‌.
انتخاب و عزل اعضاي هيأت مديره و تعيين حقوق‌، مزايا و پاداش آنها براساس مقررات مربوط‌ و نصاب مقرر در ماده (241) اصلاحي قانون تجارت‌
بررسي و تصويب بودجه سالانه كه از طرف هيأت مديره صندوق پيشنهاد مي‌شود.
بررسي و تصويب ترازنامه‌، حساب سود و زيان و صورتهاي مالي صندوق بنا به گزارش هيأت مديره و بازرس‌قانوني و اخذ تصميمات مقتضي‌ با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
5 – بررسي و تصويب آيين‌نامه‌هاي داخلي از جمله آيين‌نامه‌هاي اداري‌، استخدامي‌، مالي و معاملاتي صندوق‌در چارچوب قوانين و مقررات مربوط‌.
نظارت بر حسن اجراي طرحها و برنامه‌هاي مصوب‌.
اتخاذ تصميم در مورد پيشنهادهايي كه از طرف هيأت مديره صندوق يا هر يك از اعضاي مجمع عمومي‌ارايه‌مي‌شود.
تبصره 1 ـ ارايه پيشنهاد درخصوص كاهش و افزايش سرمايه صندوق و اصلاح اساسنامه به مرجع قانوني درصلاحيت مجمع عمومي‌فوق العاده است‌.
تبصره 2 ـ تصميمات مجمع عمومي‌فوق العاده همواره با اكثريت دو سوم آراي صاحبان سهام كه در جلسه‌رسمي‌حاضر باشند معتبر خواهد بود.

فصل سوم ـ هيأت مديره و مديرعامل

ماده 12ـ هيأت مديره صندوق‌، از پنج نفر تشكيل مي‌شود كه بنا به پيشنهاد رييس مجمع و تصويب مجمع‌عمومي تعيين و با حكم وزير جهادكشاورزي منصوب مي‌شوند.
تبصره 1 ـ حداقل دو نفر از اعضاي هيأت مديره تمام وقت و موظف هستند.
تبصره 2 ـ دوره خدمت اعضاي هيأت مديره چهارسال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است‌.
تبصره 3 ـ جايگزيني هر يك از اعضاي هيأت مديره صندوق قبل از انقضاي چهارسال با تصويب مجمع‌عمومي‌بلامانع است‌.

شاید این مطلب برای شما مفید باشد :   اساسنامه مركز توسعه تجارت الكترونيكی

ماده 13ـ جلسات هيأت مديره با حضور حداقل سه نفر رسميت مي‌يابد و تصميمات آن با اكثريت آرا معتبراست‌.

ماده 14 ـ هيأت مديره داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور صندوق باتوجه به موضوع و اهداف مندرج‌در اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط به شركتهاي دولتي و ساير قوانين و مقررات مربوط است‌، مگر درمواردي كه به موجب قانون يا اين اساسنامه اخذ تصميم در مورد آنها در صلاحيت مجمع عمومي‌يا مديرعامل‌صندوق باشد.

ماده 15 ـ وظايف هيأت مديره به شرح زير است‌:

1 ـ تهيه آيين‌نامه‌هاي داخلي و ارايه آن جهت تصويب به مجمع عمومي‌.
2 ـ پيشنهاد اصلاح اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي داخلي به مجمع عمومي‌جهت سير مراحل قانوني‌.
3 ـ تهيه و تنظيم ترازنامه‌، حساب سود و زيان و صورتهاي مالي سالانه صندوق و ارايه آن به مجمع عمومي‌.
تهيه و تنظيم بودجه صندوق و پيشنهاد آن به مجمع عمومي‌جهت تصويب‌.
5 ـ نظارت بر امور مالي و اداري صندوق‌.
6- بررسي و تصويب خلاصه صورت دارايي و بدهيهاي صندوق به پيشنهاد مديرعامل و تسليم آن به بازرس‌قانوني‌.
اجراي مصوبات و تصميمات مجمع عمومي‌.

ماده 16ـ رييس هيأت مديره و مديرعامل بالاترين مقام اداري و اجرايي صندوق است كه به پيشنهاد هيأت‌مديره و با حكم رييس مجمع عمومي‌براي مدت چهارسال انتخاب مي‌شود و انتخاب مجدد او بلامانع است‌.

ماده 17 ـ وظايف واختيارات مديرعامل به شرح زير است‌:

1 – مسؤوليت نمايندگي رسمي‌صندوق در مقابل دستگاههاي دولتي و غيردولتي و اشخاص حقيقي و حقوقي ومراجع قانوني با حق توكيل به غير.
2 – دعوت از اعضاي مجمع عمومي‌جهت شركت در جلسات عادي و فوق العاده .
3 ـ اتخاذ تصميم و اقدام در مورد كليه عمليات و معاملات صندوق به هر شكل و با هر شخص حقيقي و حقوقي‌به استثناي آنچه جزو اختيارات مجمع عمومي و هيأت مديره قرارداده شده با رعايت مقررات اين اساسنامه و سايرقوانين و مقررات مربوط‌.
4 ـ اجراي كليه تصميمات مجمع عمومي و هيأت مديره‌.
تنظيم خلاصه صورت دارايي و بدهيهاي صندوق و ارايه آن به هيأت مديره‌.
عزل و نصب كاركنان صندوق و تعيين شغل‌، حقوق‌، دستمزد، پاداش‌، ترفيع‌، تشويق‌، تنبيه آنان براساس‌مقررات و آيين‌نامه‌هاي مصوب مجمع عمومي‌.
تصويب پرداخت وام به كاركنان صندوق درچارچوب قوانين مربوط و با رعايت آيين‌نامه‌ها و مقررات‌مصوب مجمع عمومي‌.
تبصره ـ مديرعامل مي‌تواند قسمتي از وظايف خود را به هر يك از اعضاي هيأت مديره يا كاركنان صندوق باتشخيص و مسؤوليت خود تفويض نمايد.

فصل چهارم ـ مقررات مالي


ماده 18ـ
بازرس قانوني صندوق سازمان حسابرسي است كه براساس مقررات مربوط انجام وظايف‌مي‌نمايد.

ماده 19ـ صندوق مي‌تواند نسبت به تأمين منابع مالي لازم از طريق دريافت كمك و اعتبار از دولت و مؤسسات‌و سازمانهاي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد.

ماده 20- حسابهاي صندوق ترجيحاً نزد بانك كشاورزي افتتاح و نگهداري مي‌شود.

ماده 21 ـ چكها و اسناد مالي و ساير اسناد لازم الاجرا و تعهدآور صندوق بايد به امضاي مديرعامل و يكي ازاعضاي هيأت مديره (به انتخاب هيأت مديره‌) برسد.

ماده 22 ـ سال مالي صندوق به جز سال اول‌،ازاول فروردين‌ماه‌هرسال‌تاپايان اسفندماه همان سال خواهدبود.

ماده 23 ـ ترازنامه سالانه با رعايت ماده (132) قانون محاسبات عمومي‌كشور- مصوب 1366 حداقل يك ماه قبل از تشكيل مجمع عمومي‌براي رسيدگي به بازرس قانوني‌صندوق تسليم خواهد شد و ترازنامه هر سال بايد قبل از پايان مرداد ماه سال بعد براي تصويب به مجمع عمومي‌تسليم شود.

اين اساسنامه به موجب نامه‌هاي شماره 82.30.2770 مورخ 1382.1.24 و شماره 82.30.3017 مورخ‌1382.2.28 شوراي نگهبان به تأييد شوراي يادشده رسيده است‌.
منبع icbar


قابل توجه کاربران گرامی وب سایت وکیل سرا :

به منظور ارتقاء کیفیت مشاوره و اختصاص دادن فرصت کافی برای هر یک از موکلین گرامی ، خواهشمند است قسمت شرایط مشاوره در سایت را ملاحظه نموده در صورت لزوم با شماره های مندرج در صفحه اصلی تماس حاصل فرمایید . از پرسش هرگونه سوالات در قسمت نظرات یا دیدگاه ها خودداری نمایید لذا پاسخگو نمی باشیم و دیدگاه ها به منظور ارسال نظرات درباره محتواهای وب سایت می باشد . با تشکر مصطفی محمدی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 − 1 =