خبر حقوق و وکالت | وکیل پایه یک دادگستری

اساسنامه شركت مادر تخصصي | وکیل پایه یک دادگستری

 فصل اول ـ كليات

ماده 1- شركت مادر تخصصي سرمايه گذاريهاي خارجي ايران كه در اين اساسنامه به اختصار شركتناميده مي‌شود، سهامي خاص مي‌باشد.

ماده 2ـ شركت وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌باشد.

ماده 3ـ شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و طبق مفاد اين اساسنامه به صورتبازرگاني اداره مي‌شود.

ماده 4ـ موضوع شركت عبارت است از سرمايه‌گذاري و همكاري مشترك با اشخاص حقيقي و حقوقي‌در زمينه‌هاي توجيه پذير توليدي‌، صنعتي‌، معدني‌، بازرگاني‌، مالي و خدماتي در خارج از كشور و مديريت‌اقتصادي اين سرمايه‌گذاريها با رعايت قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي ـ مصوب 1381.
تبصره ـ به منظور جذب سرمايه‌هاي خارجي‌، ايجاد اطمينان در سرمايه‌گذاران بين‌المللي‌، انتقال دانش‌فني به كشور، ايجاد اشتغال و توسعه صادرات‌، شركت مي‌تواند هرساله با تصويب مجمع قسمتي از منابع‌مورد سرمايه‌گذاري خود را از طريق واحدهاي خارج از كشور خود رأساً و يا به همراه سرمايه گذاران خارجي‌با رعايت قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي ـ مصوب 1381ـ در داخل كشور سرمايه گذاري‌نمايد.

ماده 5 ـ وظايف و اختيارات شركت براي تحقق موضوع شركت با رعايت قانون تشويق و حمايت‌سرمايه گذاري خارجي ـ مصوب 1381ـ به شرح زير مي باشد:

الف ـ سرمايه گذاري يا مشاركت در خريد،توسعه‌، راه اندازي و اداره شركتها و واحدهاي توليدي‌، صنعتي‌، معدني‌، بازرگاني‌، مالي و خدماتي‌.
ب ـ خريد و فروش و تبديل سهام شركتهاي توليدي‌، صنعتي‌، معدني‌، بازرگاني‌، مالي و خدماتي‌.
ج ـ خريد و فروش و تبديل اوراق بهادار.
دـ دريافت تسهيلات مالي و اعتباري از منابع داخلي يا خارجي و اعطاي هرگونه تسهيلات و خدمات‌مالي و اعتباري در چارچوب طرحهاي سرمايه گذاري‌.
ه – قبول وجوه و منابعي كه به منظور سرمايه گذاري در طرحهاي توليدي‌،صنعتي‌، معدني‌، مالي و خدماتي‌طبق قراردادهاي خاص دراختيار شركت قرار مي گيرد.
وـ دريافت و ارايه خدمات مشاوره‌اي‌، نظارت‌،سرپرستي‌، مديريت‌، كارگزاري و نمايندگي در زمينه‌فعاليتهاي شركت‌.
زـ انجام كليه معاملات و عمليات تجاري و انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي‌.
ح ـ خريد و فروش و اجاره و استجاره و معاوضه هرگونه مال اعم از منقول و غيرمنقول‌.
ط ـ عضويت در سازمانها و مجامع بين‌المللي كه فعاليت آنها در رابطه با امور شركت مي‌باشد، با رعايت‌قوانين و مقررات مربوط‌.
ي – ارايه هرگونه تضمين و تعهد و ظهرنويسي و قبول هرگونه ضمانتنامه و تعهدنامه در زمينه فعاليتهاي‌شركت‌.
ك ـ داير نمودن شعبه و نمايندگي در داخل يا خارج از كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط‌.
ل ـ انجام كليه امور و عملياتي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم براي اجراي موضوع شركت ضروري‌تشخيص داده شود.

ماده 6ـ شركت براي مدت نامحدود تشكيل مي شود.

ماده 7ـ مركز اصلي شركت تهران مي‌باشد.

ماده 8 ـ سرمايه اوليه شركت مبلغ چهار هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر4) ريال منقسم به‌(000ر400) سهم ده ميليون (000ر000ر10) ريالي مي‌باشد.

فصل دوم ـ اركان شركت

ماده 9ـ اركان شركت عبارتند از:

الف ـ مجمع عمومي
ب ـ هيأت مديره و مديرعامل
ج ـ بازرس (حسابرس‌)

ماده 10ـ مجمع عمومي شركت از اعضاي زير تشكيل مي شود:

وزير امور اقتصادي و دارايي
وزير امور خارجه
وزير بازرگاني
وزير صنايع و معادن
5 ـ رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

تبصره ـ رياست مجمع عمومي با وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌باشد.

ماده 11ـ مجمع عمومي عادي حداقل سالي دوبار تشكيل مي شود.
يك‌بار به منظور رسيدگي و تصويب صورتهاي مالي و صورتهاي مالي تلفيقي شركت و ساير موارد مندرج‌در دستور جلسه در مهلت قانوني و يك‌بار نيز به منظور رسيدگي و تصويب بودجه و برنامه و ساير مواردمندرج در دستور جلسه در نيمه دوم سال مالي و علاوه بر آن با درخواست يكي از اعضاي مجمع عمومي ياهيأت مديره يا مديرعامل يا بازرس (حسابرس‌) در صورت ضرورت و با ذكر دليل حداكثر ظرف پانزده روز بادعوت كتبي رئيس مجمع عمومي تشكيل مي‌شود.

ماده 12ـ دستور جلسه‌، تاريخ و محل تشكيل جلسات مجمع عمومي توسط رييس مجمع تعيين وحداقل ده روز قبل از تشكيل جلسه مجمع عمومي براي اعضاي مجمع عمومي ارسال مي‌شود.
تبصره ـ در مواقعي كه كليه اعضاي مجمع عمومي در جلسه حضور داشته باشند رعايت تشريفات مذكورالزامي نيست‌.

ماده 13ـ جلسات مجمع عمومي با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات گرفته شده بااكثريت آراي حاضر معتبر و قابل اجرا است‌.
تبصره 1ـ اعضاي هيأت مديره‌، مديرعامل و بازرس (حسابرس‌) بدون حق رأي مي‌توانند در جلسات‌مجمع عمومي شركت نمايند.
تبصره 2ـ از مذاكرات و تصميمات هرجلسه مجمع عمومي صورتجلسه‌اي توسط منشي منتخب مجمع‌عمومي تهيه مي‌شود و به امضاي اعضا مي‌رسد و يك نسخه از آن در مركز شركت نگهداري مي‌شود.

ماده 14- وظايف و اختيارات مجمع عمومي به شرح زير مي‌باشد:

الف ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم درمورد گزارش فعاليتهاي سالانه شركت‌، گزارش بازرس (حسابرس‌)، صورتهاي مالي و صورتهاي مالي تلفيقي‌شركت‌.
ب ـ تعيين حق حضور، حقوق و مزايا و پاداش هيأت مديره و مديرعامل با توجه به قوانين و مقررات‌مربوط‌.
ج ـ انتخاب بازرس (حسابرس‌) و تعيين حق الزحمه مربوط‌.
د ـ تعيين خط مشي و تصويب برنامه و بودجه سالانه شركت‌.
هـ ـ تعيين روزنامه كثيرالانتشار كه آگهي هاي مربوط به شركت در آن منتشر مي‌شود.
و – نصب و عزل مديرعامل و اعضاي هيأت مديره به ترتيب مقرر در اين اساسنامه‌.
ز ـ پيشنهاد آيين‌نامه‌هاي سرمايه‌گذاري‌، استخدامي‌، مالي‌، معاملاتي و ساير آيين‌نامه‌هاي مورد نيازشركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط‌.
ح ـ اتخاذ تصميم درباره ارجاع دعاوي به داوري و تعيين داور و صلح دعاوي با رعايت اصل يكصد وسي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران‌.
ط ـ اتخاذ تصميم نسبت به ساير مواردي كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط‌ در دستور جلسه مجمع عمومي قرار مي‌گيرد.

[button color=”black” size=”medium” link=”http://vakilsara.ir/” icon=”” target=”true”]وکیل پایه یک دادگستری [/button] [button color=”black” size=”medium” link=”http://vakilsara.ir/%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82/” icon=”” target=”true”]وکیل طلاق [/button] [button color=”black” size=”medium” link=”http://vakilsara.ir/%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d9%85%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%87/” icon=”” target=”true”]وکیل مهریه [/button] [button color=”black” size=”medium” link=”http://vakilsara.ir/%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d9%85%d9%84%da%a9%db%8c/” icon=”” target=”true”]وکیل ملکی [/button]

 

 

ماده 15ـ هيأت مديره شركت از يك نفر رييس كه سمت مدير عامل را نيز به عهده دارد و چهار عضوديگر تشكيل مي‌شود.

ماده 16ـ اعضاي هيأت مديره با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب مجمع عمومي و باحكم رييس مجمع عمومي منصوب مي‌شوند و سه نفر از اعضا بطور تمام وقت انجام وظيفه خواهند نمود.

ماده 17ـ دوران تصدي هيأت مديره دو سال بوده و تا زمان انتخاب هيأت مديره جديد و انجام‌تشريفات قانوني‌، هيأت مديره قبلي كماكان به وظايف و مسؤوليتهاي خود عمل خواهند نمود و انتخاب مجدداعضا بلامانع مي‌باشد.

تبصره 1ـ جلسات هيأت مديره حداقل هر دو هفته يك‌بار به دعوت رييس هيأت مديره و مديرعامل‌تشكيل مي‌گردد و با حضور اكثريت اعضا رسميت خواهد يافت‌.
تصميمات گرفته شده در هيأت مديره با رأي موافق حداقل سه نفر از اعضا معتبر و قابل اجرا است‌.
تبصره 2– اعضاي هيأت مديره مجاز به انجام هيچگونه معامله مستقيم يا غيرمستقيم با شركت‌نمي‌باشند، مگر با تصويب مجمع عمومي و رعايت مقررات قانوني‌.

ماده 18ـ درصورت استعفاء، بازنشستگي‌، فوت و يا به هر دليل ديگري كه ادامه همكاري هريك ازاعضاي هيأت مديره ميسر نباشد، حداكثر ظرف مدت يك ماه و با رعايت ترتيبات مقرر در اين اساسنامه‌جانشين وي تعيين و منصوب مي‌شود.

ماده 19ـ انجام هرگونه اقدامي به نام شركت درمحدوده موضوع و هدف شركت به جز آنچه تصميم‌درباره آنها صراحتاً در صلاحيت مجامع عمومي قرار گرفته است‌، از اختيارات هيأت مديره مي‌باشد.
هيأت مديره همچنين داراي اختياراتي به شرح زير مي‌باشد:

الف ـ اجراي مصوبات مجمع عمومي‌.
ب ـ بررسي و پيشنهاد خط مشي و برنامه و بودجه سالانه شركت براي ارايه به مجمع عمومي‌.
ج ـ اتخاذ تصميم در مورد سرمايه گذاري‌، مشاركت‌، اعطا و دريافت تسهيلات اعتباري و ساير فعاليتهاي‌موضوع اين اساسنامه در قالب برنامه و بودجه مصوب مجمع عمومي‌.
د ـ اتخاذ تصميم درخصوص مشاركت در ساير شركتها در خارج و داخل كشور در چارچوب تحقق‌موضوع شركت و خط مشي‌هاي تعيين شده توسط مجمع عمومي‌.
هـ ـ خريد و فروش و تبديل سهام و اوراق بهادار اعم از داخل و خارج كشور.
و ـ تصويب تشكيلات سازماني شركت و اصلاحات مربوط به آن در چارچوب تحقق موضوع شركت وخط مشي‌هاي تعيين شده توسط مجمع عمومي‌.
ز ـ بررسي و تأييد مقررات و آيين‌نامه‌هاي سرمايه گذاري‌، استخدامي‌، مالي‌، معاملاتي و سايرآيين‌نامه‌هاي مورد نياز شركت براي ارائه به مجمع عمومي‌.
ح ـ تصويب آيين‌نامه‌هاي داخلي مربوط به نحوه اداره شركت و تعيين حدود اختيارات هريك ازواحدهاي شركت به پيشنهاد مديرعامل‌.
ط ـ اتخاذ تصميم درمورد ايجاد يا انحلال نمايندگيها و شعب شركت در داخل يا خارج از كشور براساس‌خط مشي‌هاي تعيين شده توسط مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط‌.
ي ـ بررسي و تأييد صورتهاي مالي و صورتهاي مالي تلفيقي شركت منضم به گزارش توجيهي و پيشنهادتقسيم سود و منظور نمودن اندوخته‌هاي مورد نياز براي ارائه به بازرس (حسابرس‌) و مجمع عمومي براي‌تصويب ظرف سه ماه پس از انقضاي سال مالي‌.
ك – پيشنهاد ارجاع دعاوي به داوري‌، تعيين داور و صلح دعاوي به مجمع عمومي‌.
ل ـ اخذ تصميم در مورد قبول نمايندگي شركتها اعم از داخلي يا خارجي‌.
م ـ پيشنهاد انتخاب يا عزل مديرعامل شركت به مجمع عمومي‌.
ن ـ پيشنهاد تغييرات اساسنامه از جمله كاهش يا افزايش سرمايه و يا انحلال شركت‌، براي اتخاذ تصميم‌توسط مجمع عمومي در چارچوب ماده (25) اين اساسنامه‌.
س ـ افتتاح يا بستن حسابهاي ريالي يا ارزي در بانكهاي داخلي يا خارجي براي شركت و معرفي‌امضاهاي مجاز از بين اعضاي هيأت مديره‌، مديرعامل و مديران شركت‌.
ع ـ اتخاذ تصميم و اقدامات لازم در خصوص مواردي كه در آيين‌نامه و مقررات مصوب مجمع عمومي به‌عهده هيأت مديره واگذار مي‌شود.
خ ـ هيأت مديره وظيفه نمايندگي سهام شركت در شركتهاي زيرمجموعه را به عهده دارد.

ماده 20ـ مديرعامل بالاترين مقام اجرايي شركت مي‌باشد كه به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب مجمع‌عمومي براي مدت دو سال انتخاب مي‌شود و اختيارات و وظايف زير را بر عهده دارد:

الف ـ اجراي‌تصميمات هيأت مديره و مجمع عمومي‌.
ب ـ تهيه و تنظيم طرحها و برنامه‌هاي اجرايي در قالب اهداف شركت اعم از سرمايه‌گذاري و مشاركت واعطاء و دريافت تسهيلات اعتباري و امور مربوط به اوراق بهادار در داخل يا خارج از كشور و ارائه آن به‌هيأت مديره‌.
ج ـ تهيه و تنظيم برنامه و بودجه و صورتهاي مالي و صورتهاي مالي تلفيقي شركت و گزارش عملكردسالانه و آيين‌نامه‌ها و مقررات اجرايي و تشكيلات سازماني و ارايه آن به هيأت مديره‌.
د ـ اداره امور داخلي شركت مانند استخدام‌، اخراج‌، تعيين حقوق و مزايا و شرح وظايف كليه شاغلان‌،مشاوران و مأموران شركت با رعايت بودجه و مقررات و آيين‌نامه‌هاي مربوط‌.
هـ ـ تهيه و تنظيم گزارشهاي دوره‌اي از عملكرد شركت (هرسه ماه‌) براي ارايه به هيأت مديره‌.
و ـ نمانيدگي شركت در برابر اشخاص ثالث و كليه مراجع داخلي و خارجي با حق تعيين وكيل با حق‌توكيل به غير.
ز ـ اقامه يا دفاع از هرگونه دعاوي مربوط به امور شركت اعم از حقوقي و كيفري با كليه اختيارات مربوط به‌امور دادرسي به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوري‌.

تبصره 1ـ كليه اوراق بهادار، سفته‌ها، بروات‌، قراردادها و ساير اسناد تعهدآور با امضاي مديرعامل ويكي از اعضاي هيأت مديره و در غياب مديرعامل با امضاي دو نفر از اعضاي هيأت مديره كه توسط هيأت‌مديره تعيين مي‌شوند همراه با مهر شركت معتبر خواهد بود.
با تصويب هيأت مديره هريك از اعضاي هيأت مديره صاحب امضاء مي‌توانند حق امضاء خود را به‌يكي ديگر از مديران شركت تفويض نمايد.
تبصره 2ـ مديرعامل مي‌تواند با مسؤوليت خود، قسمتي از اختيارات خود را به هريك از اعضاء هيأت‌مديره و يا كاركنان شركت تفويض نمايد.

ماده 21ـ مجمع عمومي‌، بازرس (حسابرس‌) شركت را انتخاب و حق الزحمه مربوط را نيز تعيينمي‌نمايد.
بازرس (حسابرس‌) وظيفه دارد با مراجعه به اسناد و مدارك شركت و استفاده از خدمات تخصصي داخل‌و يا خارج از شركت در مورد گزارش هيأت مديره و صورتهاي مالي و صورتهاي مالي تلفيقي شركت اظهارنظر نمايد و گزارش آن را با رعايت قوانين و مقررات مربوط به اعضاي مجمع ارايه نمايد.
بازرس (حسابرس‌) مي‌تواند هرگونه رسيدگي را كه لازم بداند انجام داده و اسناد و مدارك مورد نياز را ازمديران‌، مطالبه نمايد.
اتخاذ هرگونه تصميم در مجمع عمومي در رابطه با تصويب گزارش هيأت مديره و صورتهاي مالي وصورتهاي مالي تلفيقي شركت بدون دريافت گزارش بازرس (حسابرس‌) فاقد اعتبار است‌.

ماده 22ـ وظايف كميته حسابرسي عملكرد كه افراد آن توسط هيأت مديره انتخاب مي ردند، شامل‌اعمال منظم و ارزشمند فرآيند ارزيابي و حصول اطمينان از كارايي و اثر بخشي عمليات و رعايت صرفه‌هاي‌اقتصادي و سنجش نحوه اعمال مديريت و براساس معيارهاي از پيش تعيين شده و انعكاس نتايج آن درگزارشها و نظارت بر حسن اداره شركت مادر تخصصي براساس برنامه‌ها و اهداف مصوب و حصول اطمينان‌از استقرار سيستمهاي كنترلي مي‌باشد.

ماده 23ـ شركت مي‌تواند به منظور توسعه فرهنگ سرمايه‌گذاري و اقدامات مقتضي جهت جذبسرمايه‌هاي خارجي يك درصد از سود خالص سالانه خود را با تصويب مجمع عمومي به اين منظوراختصاص و براساس دستورالعملي كه بنا به پيشنهاد هيأت مديره به تصويب مجمع عمومي مي‌رسد براي‌تحقق اهداف مذكور به مصرف برساند.

فصل سوم ـ ساير مقررات


ماده 24ـ
سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال تا پايان اسفند ماه همان سال خواهد بود.
تبصره ـ مدت دو ماه و بيست روز فاصله حاصل از تغيير سال مالي شركت به اولين سال مالي شمسي آن‌اضافه مي گردد.

ماده 25ـ هرگونه تغيير و اصلاح در اين اساسنامه با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تأييدسازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.

ماده 26ـ انحلال و تصفيه شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط انجام خواهد شد.

اين اساسنامه به موجب نامه‌هاي شماره 82.30.4509 مورخ 1382.7.23 و شماره 82.30.6027مورخ 1382.9.26 شوراي نگهبان به تأييد شوراي يادشده رسيده است‌.
منبع icbar.ir

وکیل پایه یک دادگستری


قابل توجه کاربران گرامی وب سایت وکیل سرا :

به منظور ارتقاء کیفیت مشاوره و اختصاص دادن فرصت کافی برای هر یک از موکلین گرامی ، خواهشمند است قسمت شرایط مشاوره در سایت را ملاحظه نموده در صورت لزوم با شماره های مندرج در صفحه اصلی تماس حاصل فرمایید . از پرسش هرگونه سوالات در قسمت نظرات یا دیدگاه ها خودداری نمایید لذا پاسخگو نمی باشیم و دیدگاه ها به منظور ارسال نظرات درباره محتواهای وب سایت می باشد . با تشکر مصطفی محمدی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × یک =