وکیل طلاق توافقی

اجاره نامه املاک (مسکونی- اداری- تجاری)

ماده 1 طرفين قرارداد

1-1-  موجر / موجرين …………………………………………………………. فرزند………………..      به شماره شناسنامه ………………………………..  صادره از ………………………  كد ملي……………………………………متولد…………………………………..

ساكن    …………………………. …………………….. …………………….. …………………….. …………………….. …………………….. …………………….. …………………….. ……………………………………………     تلفن…………………….. ……………………………………..

با وكالت / قيوميت / ولايت/ وصايت    ………………………..  فرزند………………………….به شماره شناسنامه…………………………………………متولد ………………………………………….        به موجب            ……………………………………………………

1-2-  مستاجر / مستاجرين …………………………………………………………. فرزند………………..            به شماره شناسنامه ………………………………..  صادره از ……………………  كد ملي……………………………….. .متولد…………………………………………….      ساكن    …………………………. …………………….. …………………….. …………………….. …………………….. …………………………………………………………………..   تلفن…………………….. ………………………………

با وكالت / قيوميت / ولايت/ وصايت    ………………………..  فرزند………………………….به شماره شناسنامه…………………………………………متولد ………………………………………….        به موجب            ……………………………………………………

ماده 2 موضوع قرار داد و مشخصات مورده اجاره

عبارتست از تمليك منافع …………………………… دانگ / دستگاه/ يك باب …………………………………. واقع در ………………………………………………………… داراي پلاك ثبتي شماره …………………. فرعي از …………. اصلي ………………………..

بخش …………………. به مساحت ………………………… متر مربع داراي سند مالكيت به شماره سريال ……………………….. صفحه ……………….. دفتر ………………………. بنام ……………………………………… مشتمل بر ……….. اتاق خواب با حق استفاده برق / آب / گاز بصورت اختصاصي/ اشتراكي / شوفاژ روشن / غير روشن / كولر / پاركينگ  …………………… فرعي به متراژ  ……………….. متر مربع / انباري فرعي ………………… به متراژ …………… متر مربع/ تلفن داير / غير داير به شماره ………………………………………….. و ساير لوازم و منصوبات و مشاعات مربوطه كه جهت استفاده به رويت مستاجر / مستأجرين رسيده و مورد قبول قرار گرفته است.

ماده 3 مدت اجاره

مدت اجاره ……………………………….. ماه / سال شمسي از تاريخ     /    /     13     الي    /    /    13   مي‌باشد.

ماده 4- اجاره بها و نحوه پرداخت

1-4- ميزان اجاره بها جمعاً ……………………………………….. ريال، از قرار ماهيانه مبلغ …………………….. ريال كه در اول / آخر هر ماه به موجب قبض رسيد پرداخت مي‌شود.

2-4- مبلغ  ………………………….. ريال از طرف مستأجر / مستأجرين بعنوان قرض الحسنه نقدا/ طي چك به شماره ………………………بانك ……………………… شعبه  …………………….پرداخت شد و يا نقداً  /  طي چك به شماره ………………………………… بانك ……………………….. شعبه …………………….. در تاريخ     /    /    13   به موجر پرداخت خواهد شد. معادل مبلغ پرداختي به عنوان قرض الحسنه با انقضاء مدت اجاره و يا فسخ آن همزمان با تخليه عين مستأجره به مستأجر مسترد خواهد شد.

ماده 5 تسليم مورد اجاره

موجر مكلف است در تاريخ    /    /    13  مورد اجاره را با تمام توابع و ملحقات آن جهت استيفاء به مستأجر / مستأجرين تسليم كند.

ماده 6- شرايط و آثار قرارداد

1-6- مستأجر نمي‌تواند از مورد اجاره بر خلاف منظور قرارداد (مسكوني ، تجاري ، اداري) استفاده نمايد. مستأجر مكلف است به نحو متعارف از مورد اجاره استفاده نمايد.

2-6- مستأجر حق استفاده از مورد اجاره را به نحو مباشرت دارد و بايستي شخصاً از مورد اجاره استفاده كند. علاوه بر اين مستأجر حق انتقال و واگذاري مورد اجاره را به غير ، مشاعاً یا مفروضاً، جزاً یا کلاً به هیچ صورت حتی به صورت مشارکت، نمایندگی، صلح حقوق، وکالت و غیره ندارد. در صورت تخلف و انتقال به غير، اعتبار اجاره منوط به تنفيذ مالك خواهد بود در صورتيكه مستأجر مورد اجاره را به غير بدون اذن مالك تسليم كرده باشد شخص متصرف در صورت عدم تنفيذ در برابر مالك در حدود مقررات قانوني مسئول خواهد بود.

3-6- در صورتيكه مستأجر از پرداخت اجاره بها بيش از يكماه تاخير نمايد، موجر مي‌تواند قرارداد را فسخ و تخليه مورد اجاره را از مراجع ذيصلاح بخواهد.

4-6- پرداخت هزينه‌هاي مصرفي آب / برق / گاز / تلفن / شارژ / فاضلاب شهري بر عهده مستاجر است و بايد در موعد تخليه يا فسخ قبوض پرداختي را به موجر ارائه نمايد.

5-6- پرداخت هزينه‌هاي  نگهداري آپارتمان (حق شار‍‌ژ و غيره) و همچنين افزايش احتمالي آن بر مبناي مصوب مسئول يا مسئولين ساختمان بر عهده مستأجر است.

6-6- پرداخت هزينه تعميرات و هزينه‌هاي كلي از قبيل نصب و راه اندازي به منظور بهره برداري از دستگاه تهويه، شوفاژ ، كولر، آسانسور و شبكه آب و برق و گاز به عهده مالك است و هزينه‌هاي جزئي مربوط به استفاده از مورد اجاره به عهده مستأجر است و نوع هزينه‌ها و ميزان آن را عرف تعيين مي‌كند.

7-6- ماليات مستغلات و تعميرات اساسي و عوارض شهر‌داري با موجر است و ماليات بر در آمد و مشاغل (تجاري، اداري) بر عهده مستأجر مي‌باشد.

8-6- طرفين عموماً  و هر يك از موجر و مستأجر خصوصاً اقرار و اظهار داشته و مي‌دارند كه هيچگونه وجه يا مالي به عنوان سرقفلي، حق كسب و پيشه يا تجارت و نظاير آن يا تحت عناوين پيش‌بيني نشده‌ي ديگر از سوي مستأجر به موجر تسليم و پرداخت نگرديده است . بنابر‌اين مستأجر متعهد به تخليه و تحويل مورد اجاره لدي الفسخ يا بعد از انقضاي مدت به موجر با اخذ رسيد كتبي مي‌باشد و هر گونه ادعايي در خصوص سر قفلي و نظاير آن ضمن العقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم (كه عقد خارج لازم شفاهاً با قرار بين آنان منعقد شده) مستأجر از خود اسقاط نموده و مي‌نمايد.

شاید این مطلب برای شما مفید باشد :   دانستنی های مهم قانون جدید چک 1400

9-6- مستاجر مكلف است در زمان تخليه، مورد اجاره را به همان وضعي كه تحولي گرفته به موجر تحويل داده و رسيد دريافت نمايد. در صورت حدوث خسارات نسبت به عين مستأجره، مستأجر متعهد به جبران خسارات وارده خواهد بود.

10-6- موجر ملزم است در زمان تخليه نهايي و با تسويه حساب بدهيهاي زمان اجاره ، نسبت به استرداد قرض‌الحسنه دريافتي از مستأجر ، با اخذ رسيد اقدام نمايد.

11-6- تمديد قرارداد اجاره فقط با توافق كتبي طرفين قبل از انقضاء مدت قرارداد ممكن است. در صورت تمديد قرارداد اجاره الحاقي با شرايط و تغييرات مورد توافق بخش لاينفكي از قرارداد اجاره خواهد بود.

12-6- مستأجر مكلف است به محض اتمام مدت اجاره، عين مستأجره را بدون هيچگونه عذر و بهانه‌اي تخليه و به موجر تسليم نمايد، چنانچه مستأجر مورد اجاره را رأس تاريخ انقضاء تخليه كامل ننمايد و يا به هر دليلي از تسليم آن به موجر خود‌داري نمايد موظف است روزانه مبلغ ………………………………… ريال به عنوان اجرت المثل ايام تصرف بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد و تهاتر خسارت ناشي از تاخير تخليه (اجرت المثل) با مبلغ قرض الحسنه بلا اشكال است.

13-6- تخلف مستأجر از هر يك از مفاد و شروط اين سند موجب خيار فسخ از طرف موجر خواهد بود.

ماده 7

كليه خيارات ولو خيار غبن به استثناء خيار تدليس از طرفين ساقط گرديد.

ماده 8

اين قرارداد در ساير موارد تابع مقررات قانون مدني و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 خواهد بود.

ماده 9

باستناد ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 شهود با مشخصات زير اين قرارداد را امضاء و گواهي مي‌نمايند.

ماده 10

موارد حقوقي مفاد اين قرارداد مطابق با مقررات جاري است و تأييد مي‌شود.

ماده 11

اين قرارداد در 3 نسخه كه هر 3 نسخه در حكم واحد است تنظيم و بين طرفين مبادله گرديده و نسخه‌اي از آن نزد  ……………………. مي‌باشد.

 

توضيحات:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

نام و نام خانوادگي موجر                                نام و نام خانوادگي مستأجر                             نام و نام خانوادگي شاهد 1                 شاهد 2

 


قابل توجه کاربران گرامی وب سایت وکیل سرا :

به منظور ارتقاء کیفیت مشاوره و اختصاص دادن فرصت کافی برای هر یک از موکلین گرامی ، خواهشمند است قسمت شرایط مشاوره در سایت را ملاحظه نموده در صورت لزوم با شماره های مندرج در صفحه اصلی تماس حاصل فرمایید . از پرسش هرگونه سوالات در قسمت نظرات یا دیدگاه ها خودداری نمایید لذا پاسخگو نمی باشیم و دیدگاه ها به منظور ارسال نظرات درباره محتواهای وب سایت می باشد . با تشکر مصطفی محمدی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

11 + 13 =