وکیل پایه یک دادگستری

آيين‌نامه اجرايی بند الف ماده 26 قانون برگزاری مناقصات

فصل اول- كليات

ماده 1- هدف و كاربرد

الف – هدف: در اجراي بند “الف” ماده (26) قانون برگزاري مناقصات که در اين آيين‌نامه به اختصار قانون ناميده مي‌شود، ضوابط، موازين و معيارهاي تهيه فهرست مناقصه‌گران صلاحيت‌دار براي مناقصات محدود به منظور تحقق موارد زير تعيين مي‌شود:

1- رعايت اصل رقابت بين تمام مناقصه‌گران صلاحيت‌دار و توانمند
2- مشاركت ‌مناقصه‌گزاران در فرايند ارزيابي صلاحيت
3- تسريع در فرايند انتخاب مناقصه‌گران

ب – كاربرد: تمام دستگاههاي موضوع بند “ب” ماده (1) قانون بايد مقررات اين آيين‌نامه را در مناقصات محدود رعايت كنند.

ماده 2-تعاريف

الف- در اين تصويب‌نامه ، واژه‌ها و عبارتهاي زير به جاي واژه‌ها و عبارتهاي مشروح مربوط به كار مي‌روند:

1- قانون: قانون برگزاري مناقصات
2- مناقصه‌گزار: دستگاههاي موضوع بند “ب” ماده (1) قانون
3- اسناد ارزيابي صلاحيت: كاربرگهايي که به منظور ارزيابي صلاحيت مناقصه‌گران به طور يكسان بين همه متقاضيان توزيع و اطلاعات مورد نياز از آنها دريافت مي‌شود.
4- آگهي ارزيابي: فراخوان براي ارزيابي صلاحيت متقاضيان، موضوع ماده (5) اين آيين‌نامه که در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار منتشر مي‌شود.
5 – فهرست بلند: فهرست مناقصه‌گران صلاحيت‌دار که از بين متقاضيان بر اساس معيارهاي از پيش‌تعيين شده، ارزيابي صلاحيت و معرفي مي‌شوند.
6 – سازمان: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.
7 – دستگاه مرکزي: واحد مرکزي دستگاههاي موضوع بند “ب” ماده (1) قانون که طبق مقررات، وظيفه راهبري واحدهاي تابع را بر عهده دارند. شناسايي واحدهاي مركزي بر عهده دستگاههاي موضوع بند “ب” ماده (1) قانون و با تأييد سازمان مي باشد.
8 – تأمين‌ كالا: تأمين مصالح، تجهيزات، كالا و خدمات مرتبط که در قالب قرارداد خريد مشتمل بر يک يا چند مورد زير باشد:
8-1- توليد يا عرضه
8-2- حمل
8-3- نصب
8-4- پشتيباني
به شرط آنکه مجموع برآورد خدمات نصب و پشتيباني کمتر از بيست وپنج درصد مبلغ برآوردي موضوع معامله باشد.
9- تأمين‌کننده: شخصي حقيقي يا حقوقي که براي تأمين كالا قبول تعهد كند.
10 – بهره‌برداري: مجموعه‌ فعاليتهايي كه به منظور راهبري، تعمير و نگهداري سامانه‌ها، ابنيه، تأسيسات، تجهيزات يا خدمات تکميلي مرتبط انجام مي‌شود.

ب – ساير اصطلاحاتي که در اين آيين‌نامه به كار رفته است، به ترتيب بر اساس قانون برگزاري مناقصات، آيين‌نامه نظام مستندسازي و اطلاع‌رساني مناقصات، آيين‌نامه ارزيابي کيفي مناقصه‌گران، قانون محاسبات عمومي كشور و ساير قوانين تعريف و تفسير مي‌شوند.

فصل دوم- ضوابط و مقررات

ماده 3- طبقه‌بندي فهرستهاي بلند

الف – ا نواع فهرستهاي بلند عبارتند از:

1- فهرست سازمان
2- فهرست دستگاههاي مرکزي
3- فهرست سازمانهاي حرفه‌اي

ب – براي رشته‌ها و زمينه‌هاي تخصصي که از سوي سازمان تشخيص صلاحيت مي‌شوند، فهرست دارندگان گواهينامه صلاحيت سازمان، مبناي تهيه فهرست بلند مي‌باشد.

پ – براي رشته‌ها و زمينه‌هاي تخصصي نظير تأمين كالا ، پيمانكاري و بهره‌برداري تازماني‌که براي آن رشته‌ها فهرست واجدان صلاحيت از سوي سازمان منتشر نشده باشد، فهرست بلند از سوي دستگاه مرکزي يا به تشخيص وي توسط کميته فني- بازرگاني دستگاه مرکزي تهيه و منتشر مي‌شود.

ت – به منظور تحقق اصل رقابت در تهيه فهرست مناقصه‌گران صلاحيت‌دار، ضمن رعايت لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري ـ مصوب 1337ـ تمام اشخاص مذكور در فهرست بلند بايد داراي شخصيت حقوقي مستقل نسبت به دستگاه مرکزي باشند.
تبصره1- مناقصاتي که با حضور شركتهاي وابسته، تعاونيهاي كاركنان، صندوقهاي بازنشستگي و نظاير آن انجام مي‌شود، بايد به صورت عمومي برگزار شوند.
تبصره 2– تعاونيهاي كاركنان و صندوقهاي بازنشستگي نمي‌توانند با دستگاههاي ذي‌ربط خود قرارداد منعقد كنند.
تبصره3ـ (الحاقي 19/12/1386) وزارت امور خارجه از شمول تبصره‌هاي (1) و (2) اين بند مستثني مي‌باشد.

ث – تهيه فهرست بلند اشخاص حقيقي صلاحيت‌دار در رشته‌ها و زمينه‌هاي تخصصي مختلف بر عهده سازمانهاي حرفه‌اي مربوط نظير سازمانهاي نظام مهندسي و کنترل ساختمان، نظام مهندسي کشاورزي، نظام مهندسي معدن و نظاير آن مي‌باشد.

ج – فهرست بلند مناقصه‌گران صلاحيت‌دار در صورت عدم انتشار فهرست جديد، دو سال اعتبار دارد.

ماده 4-مراحل تهيه فهرست بلند توسط دستگاههاي مرکزي

مراحل تهيه و انتشار فهرست بلند دستگاه مرکزي به شرح زير مي‌باشد:

1- تعيين اعضاي كميته فني- بازرگاني دستگاه مرکزي
2- انتشار آگهي ارزيابي صلاحيت
3- تحويل اسناد ارزيابي صلاحيت به متقاضيان و دريافت پاسخ از آنها
4-ارزيابي صلاحيت متقاضيان و تعيين امتياز ارزيابي
5- انتشار فهرست بلند (موضوع بند “2” ماده “9” اين آيين‌نامه)

ماده 5- آگهي ارزيابي صلاحيت

شاید این مطلب برای شما مفید باشد :   آئین نامه داخلی نحوه تشکیل و اداره کمیسیون

الف – دستگاه مرکزي براي تهيه فهرست بلند، بايد آگهي ارزيابي صلاحيت را در پايگاه ملي اطلاع رساني و دو تا سه نوبت حداقل در يكي از روزنامه‌هاي كثير‌الانتشار كشوري منتشر كند.
تبصره- دستگاه مرکزي مي‌تواند علاوه بر موارد مذكور در بند فوق، از طريق ساير رسانه‌هاي گروهي و رسانه‌هاي ارتباط جمعي يا پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني، آگهي ارزيابي صلاحيت را منتشر كند.

ب – آگهي ارزيابي صلاحيت بايد حداقل شامل موارد زير باشد:

1- نام و نشاني دستگاه مرکزي
2- رشته يا زمينه تخصصي ارزيابي صلاحيت
3- تاريخ، مهلت و نشاني دريافت و تحويل اسناد ارزيابي صلاحيت
4- نحوه دريافت اسناد ارزيابي و هزينه آن در صورت لزوم
5 ـ تاريخ اعلام نتايج ارزيابي كيفي

ماده 6- اسناد ارزيابي صلاحيت

الف – اسناد ارزيابي صلاحيت بايد حداقل حاوي موارد زير باشد:

1- نام و نشاني دستگاه مرکزي
2- رشته و زمينه تخصصي براي ارزيابي صلاحيت
3- مجوزها و گواهينامه‌هاي لازم، حسب مورد
4- معيارهاي ارزيابي
5- اهميت وزني معيارهاي ارزيابي در صورتي که ارزيابي صلاحيت به روش وزني انجام شود
6- مدارک و مستندهاي لازم براي تعيين امتيازهاي مربوط به هر يک از معيارها، حسب مورد
7- روش محاسبه امتيازهاي مربوط به هر يک از معيارها
8- حداقل امتياز قابل قبول براي هر پايه يا زمينه تخصصي
9- محل، زمان و مهلت دريافت و تحويل اسناد

ب – در ارزيابي صلاحيت، مفاد و نحوه توزيع اسناد ارزيابي بايد براي همه متقاضيان يکسان باشد و هر گونه تبعيض در توزيع اسناد و يا انجام فرايند ارزيابي موجب ابطال ارزيابي صلاحيت مي‌‌شود.

پ – اگر ثابت شود که متقاضيان ارزيابي صلاحيت از مدارک جعلي يا اطلاعات خلاف واقع، تهديد، تطميع، رشوه و نظاير آن استفاده كرده‌اند، علاوه بر مجازاتهاي قانوني به مدت دو سال از ارزيابي صلاحيت محروم مي‌شوند.

ماده 7- معيارهاي ارزيابي صلاحيت

الف – دستگاههاي مرکزي که ارزيابي صلاحيت تأمين‌كنندگان (ارزيابي کيفي به طور عام) را براي انواع كالاهاي مختلف انجام مي‌دهند، بايد حداقل معيارهاي زير را منظوركنند:

1- توان مالي
2- ارزيابي مشتريان قبلي
3- استانداردهاي توليد
4- نظام كيفيت و نحوه تضمين محصولات (گارانتي)
5- ظرفيت توليد
6 – كيفيت قطعات مصرفي و ارزيابي سازندگان مربوط
تبصره- محاسبه امتياز ارزيابي صلاحيت تأمين‌كنندگان طبق فصل چهارم آيين‌نامه ارزيابي کيفي مناقصه‌گران انجام مي‌شود.

ب – در امور پيمانكاري، بهره‌برداري و نگهداري، چنانچه در رشته مربوط تشخيص صلاحيت از سوي سازمان به‌عمل نيامده باشد، با رعايت ترتيبات مقرر در بند “پ” ماده (3)، ارزيابي صلاحيت توسط دستگاه مرکزي و حداقل بر اساس معيارهاي زير انجام مي‌شود:

1- تجربه (سابقه اجرايي)
2- حسن سابقه در كارهاي قبلي
3- توان تجهيزاتي
4- توان فني و برنامه‌ريزي
5- د ا نش فني در زمينه مطالعه و طراحي
6- تجربه در زمينه تأمين كالا
7- كيفيت، نيروي انساني بهره بردار
تبصره- تعيين وزن معيارهاي صلاحيت، روش محاسبه و نصاب امتيازها براي هر پايه، طبق فصل سوم آيين‌نامه ارزيابي کيفي مناقصه‌گران بر عهده كميته فني- بازرگاني دستگاه مرکزي است.

ماده 8- ارزيابي و تعيين امتياز صلاحيت

الف – استعلامهاي ارزيابي بايد توسط متقاضيان تکميل و در موعد مقرر به دستگاه مرکزي تحويل شوند. رعايت مقررات زير در تکميل اسناد ارزيابي ضروري است:

1- استعلامها بايد توسط اشخاص مجاز امضا و مهر شوند
2- حسب مورد، اطلاعات مربوط به گواهينامه‌هاي صلاحيت و رتبه‌بندي ارائه شود
3- اسناد و مدارک درخواست شده پيوست شود
4- اطلاعات صحيح و كامل باشد

ب – امتيازدهي به متقاضيان از سوي دستگاه مرکزي يا به تشخيص وي توسط کميته فني- بازرگاني دستگاه مرکزي ا نجام مي‌شود.

پ – روش ترجيحي درارزيابي صلاحيت، روش وزني مي‌باشد. در اين روش، مجموع ضريب وزني معيارها معادل صددرصد مي‌باشد و هر مناقصه‌گر در ازاي هر معيار، امتيازي بين صفر تا صد کسب مي‌نمايد. امتياز کل هر متقاضي، معادل مجموع حاصل‌ضرب امتياز کسب شده براي هر معيار در ضريب وزني مربوط مي‌باشد.حداقل امتياز قابل قبول (براي امتياز کل يا براي هر معيار) و نحوه تعيين امتياز بايد در اسناد ارزيابي صلاحيت ذکر شود.

ماده 9- اطلاع‌رساني فهرست بلند

الف – سازمان موظف است فهرست‌ مناقصه‌گران تشخيص صلاحيت شده را به تفکيک رشته و پايه در پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات منتشر كند.

ب- دستگاههاي مرکزي بايد ضوابط و روش ارزيابي صلاحيت و همچنين فهرست تأمين‌كنندگان و پيمانكاران بهره‌برداري صلاحيت‌دار را با ذکر رشته و زمينه تخصصي، امتياز و پايه صلاحيت در پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات منتشر كنند.

ماده 10- ترجيح متقاضيان داخلي

شاید این مطلب برای شما مفید باشد :   اساسنامه صندوق بيمه

الف – امتياز ارزيابي صلاحيت متقاضيان خارجي با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات ـ مصوب 1375ـ، به ترتيب زير تنزيل مي‌شود:

1- امتياز ارزيابي پيمانكاران خارجي همكار پيمانكاران داخلي به نسبت سهم همكاران داخلي آنها در عدد 9/0 ضرب مي‌شود.
2- امتياز ارزيابي تأمين‌كنندگان خارجي همكار تأمين كنندگان داخلي به نسبت سهم تأمين كنندگان داخلي آنها در عدد 85/0 ضرب مي‌شود.

ب – ترجيح مناقصه‌گران داخلي که بخشي از سهام يا سهم‌الشرکه آنها متعلق به اشخاص خارجي باشد، مشروط بر آن است که ميزان سهم يا مشارکت سهامداران يا شركاي داخلي در سود و زيان مشخص و بيش از بيست وپنج درصد باشد.

ماده 11- مقررات دعوت به مناقصه محدود

الف – قبل از برگزاري مناقصه محدود، اجراي تمهيدهاي زير ضروري است:

1- تهيه گزارش توجيهي برگزاري مناقصه محدود (موضوع جزء “2” بند “ب” ماده “4” قانون)، نظير دلايل فني- بازرگاني، محدود بودن مناقصه‌گران صلاحيت‌دار يا شرايط اضطراري
تبصره- گزارش ياد شده بايد توسط واحد متقاضي معامله تهيه و توسط بالاترين مقام دستگاه مناقصه‌گزارتأييد شود.

2- مرجع صدور فهرست بلند مناقصه‌گران صلاحيت‌دار و نوع فهرست بلند بايد مشخص شده باشد.

3-گزارش يادشده و فهرست بلند توسط بالاترين مقام دستگاه مناقصه‌گزار به تصويب رسيده باشد.

ب – حداقل تعداد مناقصه‌گران واجد شرايط (فهرست كوتاه) براي دعوت به مناقصه محدود به شرح زير تعيين مي شود:

1- پنج مناقصه‌گر در كارهاي پيمانكاري در صورت استفاده از فهرست بهاي پايه
2- سه مناقصه‌گر در ساير مناقصات

پ – در صورتي که تعداد مناقصه‌گران صلاحيت‌دار کمتر از تعداد مذكور در بند “ب” باشد، از همه اشخاص صلاحيت‌دار دعوت مي‌شود.

ت – در صورتي که در فرايند ارزيابي صلاحيت مشخص شود که تنها يک متقاضي واجد صلاحيت در رشته يا زمينه تخصصي مورد نياز وجود دارد، طبق جزء (2) بند “ط” ماده (2) قانون، تأمين‌کننده ياد شده انحصاري تلقي و معامله طبق بند “الف” ماده (29) قانون انجام مي‌شود.

ث ـ در صورتي كه از فهرست بلند سازمان استفاده شده باشد، به منظور تهيه فهرست كوتاه بايد از آيين نامه ارزيابي كيفي مناقصه گران استفاده شود.

ج- در صورتي كه فهرست بلند را مرجعي به جز سازمان (دستگاههاي مركزي و سازمانهاي حرفه اي) تهيه كرده باشند، فهرست تهيه شده همان فهرست كوتاه تلقي شده و نيازي به ارزيابي كيفي مجدد نمي باشد.

ماده 12- اجراي مقررات و استانداردها

الف – دستگاههاي مناقصه‌گزار از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، حداکثر شش ماه فرصت دارند تا كارهاي در دست انجام را با مقررات جديد تطبيق دهند.

ب – در صورت ضرورت، سازمان بايد دستورالعملها، استانداردها و راهنماي تهيه فهرست مناقصه‌گران صلاحيت‌دار براي مناقصات محدود را تهيه، بهنگام و در پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات منتشر کند.

منبع icbar.ir


قابل توجه کاربران گرامی وب سایت وکیل سرا :

به منظور ارتقاء کیفیت مشاوره و اختصاص دادن فرصت کافی برای هر یک از موکلین گرامی ، خواهشمند است قسمت شرایط مشاوره در سایت را ملاحظه نموده در صورت لزوم با شماره های مندرج در صفحه اصلی تماس حاصل فرمایید . از پرسش هرگونه سوالات در قسمت نظرات یا دیدگاه ها خودداری نمایید لذا پاسخگو نمی باشیم و دیدگاه ها به منظور ارسال نظرات درباره محتواهای وب سایت می باشد . با تشکر مصطفی محمدی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 − 7 =