نوشته‌ها

مشاور حقوقی

گزیده ای از احکام صادره در دادگاههای کیفری تهران

گزیده ای از احکام صادره در دادگاههای کیفری تهران {توضیح وکیلسرا: با توجه به اهمیت رویه قضایی، در ذیل گزیده ی کوتاهی از برخی دادنامه های صادره از شعبات کیفری دادگاههای تهران آورده شده است.} 1- اگر مردی به ناروا نسبت باکره نبودن را به زنی بده…
Call Now Button