نوشته‌ها

شماره تلفن وکیل

مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت یکی از مراجع صلاحیتدار برای صدور اجراییه، دفاتر ازدواج و طلاق هستد. این دفاتر نیز همانند ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی، از مراجع صدور اجراییه هستند. در خصوص مهریه و تعهداتی که ضمن سند ازدواج و طلاق درج شده اس…
Call Now Button