نوشته‌ها

شماره تلفن وکیل

قرار ترک تعقیب

قرار ترک تعقیب قرار ترک تعقیب قراری است که به موجب آن، تعقیب و تحقیق جرم ارتکابی متوقف می شود. ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنین است: «در جرایم قابل گذشت، شاکی میتواند تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب کند. در این ص…
Call Now Button