نوشته‌ها

وکیل طلاق

دادنامه ای در خصوص مزاحمت تلفنی و تهدید

دادنامه ای در خصوص مزاحمت تلفنی و تهدید در خصوص شکایت خانم ... علیه آقای ... کارمند شرکت خصوصی آزاد به قید معرفی کفیل دائر بر ایجاد مزاحمت تلفنی و تهدید از طریق ارسال پیامک موضوع کیفرخواست شماره ... صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران (دادسرای…
Call Now Button