نوشته‌ها

وکیل دادگستری

رأی غیابی و اجرای آن

رأی غیابی و اجرای آن رأی در چه صورتی غیابی است؟ رأی دادگاه در صورتی غیابی است که خوانده در هیچ جلسه ای از جلسات دادگاه حاضر نشده و امکان دفاع نیز پیدا نکرده باشد. حتی اگر خوانده، واقعا، از جلسه ی دادگاه اطلاع داشته باشد و ،عمدا، نخواهد که در ج…
Call Now Button