نوشته‌ها

تغییر نام از طریق ثبت احوال

تغییر نام از طریق ثبت احوال

تغییر نام را از دو طریق می توان اقدام کرد: 1- ثبت احوال 2- دادگاه

تغییر نام از طریق ثبت احوال، شامل موارد محدودی است اما تغییر نام از طریق دادگاه، می تواند موارد بیشتری را در بر بگیرد.

*برای مطالعه در خصوص تغییر نام از طریق دادگاه، رجوع شود به وبسایت وکیل سرا:


دستورالعمل تغییر نام مصوب ۱۳۹۰ شورای عالی ثبت احوال

 مسئولیت اجرا

 مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل برعهده مدیرکل اسناد هویتی و مدیران کل استانها و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده معاونت امور اسناد هویتی سازمان خواهد بود.

 قوانین و مقررات ذیربط

1- قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵ و اصلاحیه مورخ  ۱۸/ ۱۰/ ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی

2- نظریه شماره 99586/14473 مورخ ۲۶/ ۵/ ۱۳۹۰ معاونت حقوقی رئیس جمهوری

 کمیسیون نام: کمیسیونی است که به ریاست معاون امور اسناد هویتی و عضویت مدیران کل اسناد هویتی و امور حقوقی برای انجام وظایف تعیین شده در این دستورالعمل تشکیل می شود.

 

پادکست مشاوره صوتی مصطفی محمدی درباره تغییر نام موقتا به صورت رایگان اختصاصی برای وب سایت وکیل سرا


 شرح اقدامات

 ۱-برگ درخواست تغییر نام توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی تکمیل و به رئیس اداره ارائه و با رعایت مقررات ثبت خواهد شد.

 تبصره- چنانچه محل صدور شناسنامه اداره ثبت احوال دیگری باشد سوابق به آن اداره ارسال خواهد شد.

 ۱- ۱-پس از بررسی‌های لازم چنانچه درخواست متقاضی در صلاحیت هیات حل اختلاف باشد، درخواست مطروحه جهت رسیدگی به هیئت حل اختلاف ارجاع و در غیر این صورت، درخواست و مدارک به اداره کل ثبت احوال استان مربوط ارسال خواهد شد.

 ۲-درخواست رسیده توسط اداره کل استان مورد بررسی قرار گرفته و چنانچه رسیدگی به خواسته متقاضی در صلاحیت هیئت حل اختلاف نباشد ظرف مدت ۳ روز به اداره کل اسناد هویتی ارسال خواهد شد.

 ۳-اداره کل اسناد هویتی درخواست رسیده را وفق مفاد این دستورالعمل بررسی و مراتب موافقت یا مخالفت با آن را ظرف مدت ۷ روز به اداره کل استان اعلام خواهد نمود.

 ۴-اداره کل استان پاسخ رسیده از اداره کل اسناد هویتی را جهت اقدام به اداره محل درخواست، و در صورت متفاوت بودن محل درخواست با محل صدور، به اداره محل صدور نیز منعکس می‌نماید.

  ۱- ۴-در صورتی که با تغییر نام موافقت به عمل آمده باشد ضمن ابلاغ به متقاضی، درخواست اجرا از وی اخذ و مدارک مربوط به تعویض شناسنامه به همراه سایر اوراق پرونده به اداره محل صدور جهت اجرا و صدور شناسنامه جدید ارسال می شود.

 ۲- ۴- چنانچه با درخواست متقاضی مخالفت شده باشد، مراتب عدم موافقت توسط اداره محل درخواست به متقاضی ابلاغ خواهد شد.

 ۵-اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه، مراتب تغییر نام را با قید شماره مجوز حسب دستورالعمل های ابلاغی در سند سجلی یا در آرشیو الکترونیکی اعمال و با رعایت سایر مقررات نسبت به صدور شناسنامه جدید اقدام خواهد نمود.

 ۶-توضیحات مندرج در سند سجلی، پایگاه کشوری و شناسنامه به شرح زیر خواهد بود:

 در سند سجلی و پایگاه: برابر مجوز شماره … مورخ … سازمان نام صاحب سند از … به … تغییر یافته است.

 در شناسنامه: برابر مجوز سازمان نام صاحب شناسنامه از… به … تغییر یافته است.

 ۷-تغییر نام هر متقاضی فقط یک بار و برای افراد ۱۵ سال به بالا امکان پذیر خواهد بود.

 تبصره- در مورد افراد بین ۱۵ تا ۱۸ سال، پس از درخواست صاحب شناسنامه، اخذ موافقت ولی یا سرپرست قانونی ضروری است.

 ۸-برگشت به نام قبلی تا وقتی ممکن است که شناسنامه با واژه تصویبی صادر و تحویل متقاضی نشده باشد.

 تبصره- موارد استثنا در کمیسیون نام مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

 ۹-چنانچه متقاضی ظرف مدت شش ماه پس از تصویب نام پیشنهادی، درخواست اجرا به اداره ثبت احوال تسلیم نکند، واژه تصویب شده کان لم یکن تلقی می شود و هزینه های پرداختی توسط متقاضی مسترد نخواهد شد.

 ۱۰-تغییر نام در مواردی که از شمول این دستورالعمل خارج بوده اما متقاضی دلیل موجهی و تغییر آن داشته باشد پس از طرح در کمیسیون نام و تایید ریاست سازمان امکانپذیر خواهد بود.

 ۱۱-معاونت امور اسناد هویتی مکلف است حداکثر ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این دستورالعمل و پس از آموزش های لازم، اختیارات موضوع بند ۳ را به ادارات کل استان تفویض کند.

 ۱۲-اداره کل امور اسناد هویتی نمونه‌های مورد نیاز را تهیه و به ادارات کل استان ها اعلام خواهد کرد.

 ۱۳-معاونت امور اسناد هویتی و فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی ترتیبی اتخاذ خواهند کرد تا انجام مکاتبات و ارسال سوابق به صورت الکترونیکی انجام پذیرد.


 موارد و مصادیق تغییر نام

 ۱-تغییر نام های کم اقبال با فراوانی کم، به نام‌های مناسب و فراوانی بیشتر با توجه به فراوانی پنج سال قبل از تقاضا، مانند: ثوبان، اسکندر، حارس، بلقیس.

۲-الحاق یا اضافه نمودن یک واژه یا نام به اول و یا آخر نام یا حذف از آن مانند: امین به محمد امین –  سیمین عذار به سیمین

 ۳-تغییر نام‌هایی که در صورت اصلی، بخشی از یک نام مرکب مذهبی بوده به صورت اصلی و مرکب آن یا یک نام مذهبی دیگر مانند: صغری به فاطمه صغری، فاطمه، زهرا

 ۴-تغییر کنیه های شخصیت‌های مذهبی به یک نام مذهبی، مانند: ام البنین، ابوتراب

 ۵-تغییر نام‌هایی که در هنگام نوشتن یا تلفظ معنای نامناسبی به ذهن متبادر نمایند به نام‌های مناسب، مانند: عشرت، کرم، خرم

 ۶-تغییر نام‌هایی که در هنگام نوشتن یا تلفظ دارای پیچیدگی و دشواری باشند به نام‌های مناسب مانند سیبویه، ذوالیمینین

 ۷-تغییر نام هایی که با شئونات (اجتماعی علمی اداری مذهبی و …) صاحب آن برابر مستندات ارائه شده تناسب ندارند.

 ۸-تغییر نام در مواردی که نام و نام خانوادگی اشخاص در بین بستگان، ساکنان در یک محله و یا همکاران اداری آنان تکرار شده و برابر مستندات ابرازی برای متقاضی مشکلاتی را ایجاد کرده باشد.

۹-تغییر نام‌هایی که در عرف محلی و منطقه‌ای یا سایر گویش‌های ایرانی به تشخیص اداره کل ثبت احوال استان برای نامگذاری نامناسب باشند یا معمولاً برای جنس دیگری انتخاب شوند مانند عزیز، اکرم، اشرف

 ۱۰-تغییر نام به نام دینی و مذهبی که صاحب شناسنامه به آن شهرت دارد.


 مدارک مورد نیاز

 نمونه تکمیل شده برگ درخواست تغییر نام توسط صاحب شناسنامه یا ولی یا قیم، سرپرست قانونی، وکیل و …

 اصل و تصویر صاحب شناسنامه

 اصل و تصویر شناسنامه ولی، قیم، سرپرست قانونی (در صورتی که برگه درخواست توسط هر یک از آنان تکمیل شده باشد)

 اصل مدارک مثبت سمت درخواست کننده (در صورتی که درخواست کننده غیر از صاحب شناسنامه باشد)

 اصل رسید بانکی دائر بر واریز هزینه متعلقه

 نداشتن محکومیت موثر کیفری برای افراد بالای ۱۸ سال

 تبصره- در مواقع اضطراری به تشخیص رئیس سازمان و مدیر کل استانها ضرورتی به اخذ گواهی مذکور نمی باشد (الحاقی بر اساس مصوبه هفتاد و چهارمین جلسه شورای عالی ثبت احوال)

*برای مطالعه در خصوص تغییر نام از طریق دادگاه، رجوع شود به وبسایت وکیل سرا:


وکیل سرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  

وکیل طلاق

روند تغییر نام از زبان وکیل دادگستری

شما در حال مشاهده مطلب روند تغییر نام از زبان وکیل دادگستری هستید .


قانون تغییر نام

تغییر اسم، در صلاحیت دادگاههای دادگاههای عمومی حقوقی است (رأی وحدت رویه مورخ 22/1/1362 هیئت عمومی دیوان عالی کشور)


مشاوره وکیل دادگستری تغییر نام

اما نحوه اقدام در خصوص  تغییر اسم چگونه است؟ شخص می تواند بدون گرفتن وکیل دادگستری هم اقدام کند هرچند توصیه بر این است که از طریق وکیل پایه یک دادگستری اقدام شود تا نتیجه بهتری در زمان کمتری حاصل شود. وکیل متبحر و باتجربه در امور ثبت احوال بخصوص وکیلی که در پرونده های تغییر اسم، چندین پرونده موفق داشته باشد و بتواند این پرونده ها را برای موکل احتمالی بازگو کرده  با حفظ محرمانگی اسرار موکلین، به رویت و اطلاع متقاضی تغییر نام برساند؛ نه اینکه تنها حکم دادگاه بدوی بلکه حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر.

 

پادکست مشاوره صوتی مصطفی محمدی درباره تغییر نام موقتا به صورت رایگان اختصاصی برای وب سایت وکیل سرا


نحوه اقدام برای تغییر نام از طریق دادگاه

در هر دو صورت، یعنی، خواه با وکیل و خواه بدون وکیل دادگستری باید با در دست داشتن شناسنامه و کارت ملی، به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه شود و دادخواست تغییر نام تنظیم و ثبت گردد (اگر دادخواست توسط وکیل دادگستری تنظیم و ثبت شود، نیازی به حضور متقاضی و اصل شناسنامه و کارت ملی در دفتر خدمات قضایی نخواهد بود؛ ثبت دادخواست، پیگیری پرونده تا مرحله صدور حکم قطعی و اخذ گواهی قطعیت از دادگاه توسط وکیل دادگستری انجام خواهد شد.)


مدارک لازم برای تغییر نام

سایر مدارکی که برای این کار لازم است، معمولا، استشهادیه ای است که قبلا باید تنظیم شده و بهتر است توسط دست کم دو نفر امضا شود. در پرونده تغییر اسم، خوانده یا همان طرف دعوا، اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه ی  شخص خواهان است. توضیح اینکه خواهان (متقاضی) تغییر نام می تواند دادخواست خود را در محل اقامت خود، یا شهرستان محل صدور شناسنامه مطرح و ثبت کند. اغلب دادخواست های تغییر نام در محل اقامت خواهان مطرح می شود تا افراد برای حضور یافتن شهود در دادگستری، با زحمت کمتری مواجه گردند.

وکیل تغییر نام

وکیل تغییر نام


دانستنی های جلسه رسیدگی دادگاه تغییر اسم

در روز جلسه رسیدگی، خواهان باید شهود خود را حاضر کند. گاهی هم ممکن است جلسه اول، دادگاه شهود را لازم نداند و جلسه دیگری برای استماع شهادت شهود (گواهی گواهان) تعیین کند. در پرونده هایی که از طریق اینجانب به عنوان وکیل پایه یک دادگستری انجام شده، با توجه به شناخت و تجربه موثر در این خصوص، در مواردی، صرف استشهادیه، بدون حضور شهود در دادگاه کفایت کرده است؛ بنابراین، سپردن پرونده به وکیل دادگستری این مزیت را دارد که کار با سهولت و اطمینان بیشتری انجام خواهد شد.


وکیل دادگستری و ثبت احوال

اداره ثبت احوال معمولا از طریق نماینده ثبت احوال، طی لایحه ای مخالفت خود را با تقاضای خواهان ابراز می دارد. حکمی که دادگاه صادر می کند ظرف بیست روز از ابلاغ دادنامه، قابل اعتراض (تجدیدنظرخواهی) است. در صورت تجدیدنظرخواهی، پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال خواهد شد.


مدت زمان تغییر نام چقدر طول می کشد

دادگاه بدوی معمولا بین یک ماه تا سه ماه و در موارد معدودی، حتا، بیش از سه ماه. در صورت تجدیدنظرخواهی، حدود یک تا دو ماه هم در دادگاه تجدیدنظر طول می کشد. نهایتا اگر نتیجه مثبت حاصل شود، خواهان با مراجعه به دادگاه بدوی، تقاضای صدور گواهی قطعیت دادنامه را می کند و با دریافت این گواهی، متعاقبا با مراجعه به ثبت احوال، و ارائه مدارک لازم از قبیل چند قطعه عکس و تهیه فیش واریزی، ظرف مدت کوتاهی حدود یک الی دو هفته ی کاری، شناسنامه با اسم جدید دریافت خواهد کرد.


تغییر نام مستقیما از طریق ثبت احوال

تغییر نام های ممنوع و همچنین تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب شناسنامه، مستقیما، در صلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت احوال بوده ضرورتی به تقدیم دادخواست در دادگاه نیست. با وجود اینکه این مسئله (تغییر نام) اخیرا (اواخر سال 1396) در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به نحو شایسته‌ای حل و فصل گردید بدین نحو که دیوان عدالت اداری، تغییر نام را یک موضوع اداری (و نه قضایی) قلمداد نمود و مسیر را برای مراجعه مستقیم متقاضیان تغییر نام به ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه هموار نمود.


جدیت و مقاومت و اعتراض ثبت احوال

اما، سازمان ثبت احوال، در عمل، قید و مقرره ای به رأی و مقرره دیوان عدالت اداری اضافه کرد و آن اینکه اسمی که متقاضی می‌خواهد برگزیند می‌بایست فراوانی بیشتری از اسم شناسنامه‌ ای اش داشته باشد (در طی پنج سال اخیر)؛ یعنی مثلا، اگر اسم  شناسنامه ای کسی رقیه باشد می تواند به مریم یا زهرا مستقیما از طریق اداره ثبت احوال اقدام کند. در غیر این صورت، چاره ای جز مراجعه به دادگاه نخواهد داشت. مثلا شخصی که نام او در شناسنامه مرتضی است، امکان اینکه از طریق اداره ثبت احوال بتواند اسم خود را به همایون یا ارسلان یا داریوش تغییر دهد؛ بنابراین، چاره ای جز اقدام از طریق دادگاه حقوقی نخواهد داشت. البته این بدان معنا نیست که حتما و الزاما موفقیت آمیز باشد.

رویه ای که در عمل، درخواست تعداد زیادی از متقاضیان را با مانع جدیدی مواجه و این افراد را ناگزیر از مراجعه به دادگاه و گاها مراجعه به وکیل دادگستری کرده است. با وجود این، ممکن است رویه فعلی در آینده تغییر کند.


چرایی تغییر نام

کسانی که به هر دلیلی، نام خود را دوست نداشته و از قدیم الایام، در شناسنامه آنها یک اسم بوده و اسمی که خانواده، دوستان و اطرافیان، او را صدا زده اند و وی را به آن اسم می شناخته و می شناسند اسمی دیگر است. برای یک تعداد قابل توجهی از مردم، مخصوصا خانم ها، همین موضوع، یعنی دو اسمه بودن، مسئله ساز گردیده است. اشخاصی هستند که حتا اسم شناسنامه ای خود را شرم آور، مسخره و برهم زننده آرامش خاطر می‌دانند، و خلاصه، خیلی در عذاب و اذیت اند. مخصوصا در میان خانم ها این موارد، در پرونده های وکالتی تغییر نام زیاد دیده می شود.


نتیجه مثبت یا منفی تغییر نام

از آنجایی که موضوع تغییر نام، هنوز جزء موضوعاتی است که تکلیف قطعی آن مشخص نگردیده و کماکان، حول محور سلیقه قضات می چرخد و بعضی از دادگاهها درخواست تغییر نام را نمی پذیرند. همچنین، از آنجایی که برای تغییر نام، بیشتر از یک مرتبه، امکان اقدام قضایی وجود ندارد، چنانچه دعوی متقاضی تغییر اسم، با حکم رد دعوی یا بطلان دعوی مواجه شود، امکان تغییر نام به اسم دلخواه سابق، وجود نخواهد داشت. بنابراین، شاید بهتر باشد متقاضی تغییر نام برای حصول نتیجه بهتر و شاید سریعتر و مطمئن تر، با یک وکیل دادگستری پرکار در حوزه تغییر نام (وکیل ثبت احوال) مشاوره کند و پرونده را به وکیل بسپارد.


وکیل و تجربه در تغییر نام

البته این بدان معنا نیست که اگر کار را به وکیل دادگستری سپردیم نتیجه اش قطعی است. واقعیت این است که برخی از دادگاههای بدوی، دعوی تغییر نام را می پذیرند و قضات شریفی که به واقعیات جامعه بخوبی واقف اند و با استناد به اصاله الاباحه (اصل اباحه) و اینکه ممنوعیتی در خصوص تغییر نام در قوانین جاری کشور وجود ندارد، به متقاضی تغییر نام کمک می کنند تا کارش انجام شود. دادگاه هایی هم هستند که به کل، مخالفت می نمایند و ملاحظه ی روحیات متقاضی را که اکثرا هم خانم ها هستند نمی کنند. شناخت رویه این دادگاه ها، به تجربه وکیل دادگستری بستگی دارد.


کدام اسمها را می توان تغییر داد

در حال حاضر (سال 1398) پرونده هایی که به هر دلیل، به مرحله تجدیدنظرخواهی می رسد، در تهران، اکثرا به یک شعبه مشخص دادگاه تجدیدنظر ارجاع داده می شود. این شعبه بجز تعدادی از اسامی، در خصوص اسم های دیگر، متقاضی را ناکام می کند. در خصوص اسم های رقیه، معصومه، خدیجه،محدثه، حمیده، صدیقه، سکینه، کبری، صغری، ربابه، بتول، کلثوم، اکرم، اعظم، اشرف و … دعوی تغییر نام را می پذیرد. اگر دادگاه اول (دادگاه بدوی) نظرش مثبت باشد و تغییر نام را بپذیرد در اینجا، شاید حالت مطلوب برای خواهان تغییر نام یا وکیل وی، آن باشد که اداره ثبت احوال نسبت به حکم صادره از دادگاه اول (دادگاه بدوی) اعتراض (تجدیدنظرخواهی) به عمل نیاورد؛ در این صورت، حکم ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قطعیت یافته و خواهان (متقاضی تغییر نام) می تواند به اداره ثبت احوال صادرکننده شناسنامه مراجعه کرده و با تکمیل مدارک مورد نیاز، شناسنامه جدید با نام دلخواه (که حکم دادگاه در آن خصوص صادر شده) دریافت کند.


تغییر نام مذهبی و ائمه معصومین

سوالات زیادی مطرح می گردد مبنی بر اینکه اگر اسم ما از اسمهای ائمه باشد آیا قابل تغییر است؟ اسمهای محمد، علی، فاطمه، حسن، حسین و … چطور؟

جواب: در قوانین ایران، منعی در خصوص تغییر نام ملاحظه نمی شود، و اینکه در خصوص بعضی از اسم ها  سختگیری بیشتری وجود دارد بیشتر ناشی از اعتقادات دینی و مذهبی است و نه قانون. در عمل نیز قضات شریفی که درخواست تغییر نام را می پذیرند و حکم مثبت صادر می کنند، تفاوتی میان این اسم و آن اسم قائل نمی شوند. البته همچنان که گفته شد، در مرحله تجدیدنظر، در تهران، نمی توان بر تغییر برخی نام ها امیدوار بود، مگر اینکه کار به مرحله تجدیدنظر کشیده نشود. فعلا و همچنان (اوایل 1398) روال و رویه دادگاه تجدیدنظر تهران اینچنین است. گرچه همچنان که گفته شد، اگر ثبت احوال، نسبت به حکم اول اعتراض نکند، خوش به حال شمایی است که به دنبال تغییر نام مذهبی هستید.


وکیل سرا و پرونده های متعدد تغییر نام

در وکیل سرا، پرونده های زیادی در خصوص تغییر اسم انجام شده که مراجعان و موکلین برای اطلاع و اطمینان، می توانند به صورت حضوری ملاحظه کنند.


 وکیل سرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

وکیل طلاق

وکیل – تغییر کدام اسم ها ممکن است

وکیل – تغییر کدام اسم ها ممکن است

گاهی یک موضوع به ظاهر کم اهمیت، برای قشری از جامعه، چنان اهمیتی پیدا می کند که به مرور، تبدیل می شود به یک مشکل لاینحل! البته که همیشه هم اینگونه نیست که واقعا لاینحل باشد. تغییر اسم و تغییر سن دو مورد از این موارد است.

تغییر اسم، اغلب منجر به نتیجه مطلوب می شود اگر نحوه صحیح اقدام را بدانیم. اما تغییر سن، اغلب با شکست مواجه می شود. همین قدر بدانید که در خصوص تغییر سن، گول ادعاها و وعده های فریبنده را نخورید و وقت و هزینه خود را صرف امور غیر ممکن و شیادان وکیل نما نکنید؛

مگر آن دسته از متقاضیانی که واقعا، دلایل متقنی بر این ادعای خود داشته باشند؛ که در این صورت، تغییر سن هم به احتمال بسیار زیاد، منجر به نتیجه مطلوب خواهد شد.

وکیل تغییر نام

وکیل تغییر نام

کسانی که به هر دلیلی، نام خود را دوست نداشته و از قدیم الایام، در شناسنامه آنها یک اسم بوده و اسمی که خانواده، دوستان و اطرافیان، او را صدا زده اند و وی را به آن اسم می شناخته و می شناسند اسمی دیگر است.

 برای یک تعداد قابل توجهی از مردم، مخصوصا خانم ها، همین موضوع، یعنی دو اسمه بودن، مسئله ساز گردیده است. اشخاصی هستند که حتا اسم شناسنامه ای خود را شرم آور، مسخره و برهم زننده آرامش خاطر می‌دانند، و خلاصه، خیلی در عذاب و اذیت اند. مخصوصا در میان خانم ها این موارد، در پرونده های وکالتی تغییر نام زیاد دیده شده است.

در میان معدودی از پرونده های وکالت برای تغییر نام، موکلینی بوده‌اند که تغییرنام جزو آمال و آرزوهای دیرین ایشان بوده است! باورکردنی نیست.

پرسش اساسی اینجاست که چرا یک موضوع ساده و پیش پا افتاده باید تا این حد، برای افراد جامعه هزینه روانی داشته باشد؟ ادارات ثبت احوال، گاهی، چنان در مقام دفاع و مقابله  برمی‌آیند که انگار قرار است مال و اموال پدری خود را ببخشند یا متقاضی تغییر نام قرار است به حیثیت ایشان تعرض کند!

با وجود اینکه این مسئله (تغییر نام) اخیرا (اواخر سال 1396) در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به نحو شایسته‌ای حل و فصل گردید بدین نحوکه دیوان عدالت اداری، تغییر نام را یک موضوع اداری (و نه قضایی) قلمداد نمود و مسیر را برای مراجعه مستقیم متقاضیان تغییر نام به ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه هموار نمود.

لیکن متاسفانه، سازمان ثبت احوال، در عمل، قید و مقرره ای به رأی و مقرره دیوان عدالت اداری اضافه کرد و آن اینکه اسمی که متقاضی می‌خواهد برگزیند می‌بایست فراوانی بیشتری از اسم شناسنامه‌ ای اش داشته باشد (در طی پنج سال اخیر)؛

چیزی که در عمل، درخواست اتعداد زیادی از متقاضیان را با مانع جدیدی مواجه و این افراد را ناگزیر از مراجعه به دادگاه و گاها مراجعه به وکیل دادگستری کرده است؛ “دادخواست صدور حکم بر تغییر نام” “دادخواست تغییر نام

از آنجایی که موضوع تغییر نام، هنوز جزء موضوعاتی است که تکلیف قطعی آن مشخص نگردیده و کماکان، حول محور سلیقه قضات می چرخد و بعضی از دادگاهها درخواست تغییر نام را نمی پذیرند.

و نیز از آنجایی که برای تغییر نام، بیشتر از یک مرتبه، امکان اقدام قضایی وجود ندارد، چنانچه دعوی متقاضی تغییر اسم، با حکم رد دعوی یا بطلان دعوی مواجه شود، امکان تغییر نام به اسم دلخواه سابق، وجود نخواهد داشت. بنابراین، شاید بهتر باشد متقاضی تغییر نام، رسیک (خطر) نکند و برای حصول نتیجه بهتر و شاید سریعتر و مطمئن تر، با یک وکیل دادگستری مطلع و آگاه در حوزه تغییر نام (وکیل ثبت احوال) مشاوره کند و پرونده را به وکیل بسپارد.


در موسسه حقوقی وکیل سرا، موارد متعددی از پرونده های تغییر نام انجام شده و منجر به صدور حکم به تغییر نام گردیده است.

برخی موارد تغییر نام که تا کنون توسط مصطفی محمدی وکیل پایه یک دادگستری (اعم از مشاوره و قبول وکالت) انجام شده است .

از اسامی خانم ها: رقیه، معصومه، طاهره، ام البنین، خدیجه، زهرا، نجمه، عطیه، کبری، صدیقه، محبوبه، محدثه، راحله، نفیسه ، عظیمه، منصوره ، ربابه؛ همچنین از اسامی آقایان: جعفر، کریم، رحیم، حسین، حجت، قدرت، نقی، تقی، عنایت، مقداد، مسلم، عبدالله، عبدالرحمان، رحمان، کاظم، مجتبی

در خصوص اینکه برای تغییر نام به چه نحوی باید اقدام کرد مطالب متعددی در سایت وکیل سرا توسط مصطفی محمدی وکیل پایه یک دادگستری نگارش یافته است. جهت اطلاع و مطالعه، مراجعه شود به: {تغییر اسم مذهبی یا عربی به اسم ایرانی یا فارسی}

سوالات زیادی مطرح می گردد مبنی بر اینکه اگر اسم ما از اسمهای ائمه باشد آیا قابل تغییر است؟ اسمهای محمد، علی، فاطمه، حسن، حسین و … چطور؟

جواب: در قوانین ایران، منعی در خصوص تغییر نام ملاحظه نمی شود، و اینکه در خصوص بعضی از اسم ها  سختگیری بیشتری وجود دارد بیشتر ناشی از اعتقادات دینی و مذهبی است و نه قانون مدون و قابل اجرا. در عمل نیز قضات محترمی که دعوی تغییر نام را می پذیرند و حکم بر پذیرش خواسته خواهان صادر می کنند، تفاوتی میان این اسم و آن اسم قائل نمی شوند. نهایتا اینکه بهتر است کار را به کاردان سپرد.

 وکیل سرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل ثیت احوال

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

وکیل آنلاین

اسم یا خوره روح | اندر حکایت تغییر نام

اسم یا خوره روح | اندر حکایت تغییر نام

اشخاصی هستند که اسم خود را دوست نداشته از قدیم الایام، اسم شناسنامه ای آنها یک اسم بوده و اسم واقعی ایشان اسمی دیگر. برای برخی افراد، همین مسئله، یعنی دو اسمه بودن، مشکل ساز شده است. بعضی ها حتا اسم شناسنامه ای خود را خجالت آور و برهم زننده آرامش خاطر می‌دانند، مخصوصا در میان خانم ها این موارد، زیاد دیده شده است. در میان پرونده های وکالت برای تغییر نام، موکلینی بوده‌اند که تغییرنام جزو آرزوهای شان بوده است!

سوال اینجاست که چرا یک مسئله ساده و پیش پا افتاده باید تا این اندازه برای افراد جامعه هزینه روانی داشته باشد؟ ادارات ثبت احوال، گاهی، چنان در مقام دفاع و مقابله برمی‌آیند که انگار قرار است ارث پدری خود را ببخشند یا متقاضی تغییر نام قرار است به حیثیت ایشان تعرض کند! با وجود اینکه این مسئله (تغییر نام) اخیرا (اواخر سال 1396) در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به نحو شایسته‌ای حل و فصل گردید بدین نحوکه دیوان عدالت اداری، تغییر نام را یک موضوع اداری (و نه قضایی) تلقی نمود و راه را برای مراجعه مستقیم متقاضی تغییر نام به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه هموار نمود. اما متاسفانه، سازمان ثبت احوال، در عمل، قیدی به مقرره دیوان عدالت اداری اضافه کرد و آن اینکه اسمی که متقاضی می‌خواهد برگزیند می‌بایست فراوانی بیشتری از اسم شناسنامه‌ ای اش داشته باشد. امری که در عمل، درخواست اکثر متقاضیان را با مانع مواجه و ایشان را ناگزیر از مراجعه به دادگاه می کند؛ «دادخواست صدور حکم بر تغییر نام»

بعضی از دادگاه ها نیز درخواست تغییر نام را نمی پذیرند. از آنجایی که برای تغییر نام، بیشتر از یک بار امکان اقدام وجود ندارد، اگر دعوی متقاضی با حکم رد دعوی یا بطلان دعوی مواجه شود، امکان تغییر نام به اسم دلخواه سابق، وجود نخواهد داشت. بنابراین، شاید بهتر باشد متقاضی تغییر نام، رسیک (خطر) نکند و برای حصول نتیجه بهتر و شاید سریعتر و مطمئن تر، با یک وکیل دادگستری مطلع و آگاه در حوزه تغییر نام (وکیل ثبت احوال) مشاوره کند.

در موسسه حقوقی وکیل سرا، موارد متعددی از پرونده های تغییر نام انجام شده و منجر به صدور حکم به تغییر نام گردیده است. برخی موارد تغییر نام که تا کنون توسط مصطفی محمدی وکیل پایه یک دادگستری (اعم از مشاوره و قبول وکالت) انجام شده است؛ از اسامی خانم ها: زینب، رقیه، معصومه، ام البنین، خدیجه، زهرا، نجمه، عطیه، کبری، صدیقه، محبوبه، محدثه؛ همچنین از اسامی آقایان: جعفر، کریم، رحیم، حسین، حجت، قدرت، نقی، عنایت، مقداد، مسلم.

در خصوص اینکه برای تغییر نام به چه نحوی باید اقدام کرد مطالب متعددی در سایت وکیل سرا توسط مصطفی محمدی وکیل پایه یک دادگستری نگارش یافته است. جهت اطلاع و مطالعه، مراجعه شود به: {تغییر اسم مذهبی یا عربی به اسم ایرانی یا فارسی} همچنین { تغییر نام؛ با وکیل یا بدون وکیل}

وکیل سرا؛

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

وکیل ثیت احوال

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

Call Now Button