نوشته‌ها

سایت وکیل

بازداشت محکومٌ علیه و موانع آن

بازداشت محکومٌ علیه و موانع آن (1) به موجب ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394: «اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد، محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا…