نوشته‌ها

وکیل

اسناد مالکیت تک برگی – قسمت سوم

اسناد مالکیت تک برگی – قسمت سوم

دستورالعمل نحوۀ صدور سند مالکیت جدید

ماده 3- روسای واحدهای ثبتی مکلف اند پس از صدور سند جدید، هر گونه اقدام بعدی اعم از تجمیع، افراز و اصلاح را به صورت سیستمی انجام دهند.

تبصره: نظر به اینکه مطابق مطابق مادۀ 10 قانون تملک آپارتمانها مصوب 1343 با اصلاحیه های بعدی آن خریدار آپارتمان به قدرالسهم از اعیان، مالک عرصه می باشد و حقی برای مالک اولیه باقی نخواهد ماند، لذا تاکید می گردد به هنگام تفکیک آپارتمان از تخصیص باقیماندۀ پلاک برای عرصه و سایر مشاعات و نیز تخصیص پلاک فرعی برای پارکینگ ها و انباری ها، خودداری گردد.

وکیل

وکیل

ماده 4- توجه به تکلیف قانونی مقرر در ماده 154 قانون ثبت و بند 383 مجموعه بخشنامه های ثبتی مبنی بر حصول اطمینان از ختم عملیات ثبتی، به منظور احراز موضوع و نیز تکمیل بانک جامع اطلاعات املاک مقرر می دارد، برای آن دسته از املاک جاری که، از این پس، درخواست تفکیک می گردند پس از ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت، مبادرت به تفکیک ملک شود.

ماده 5- به منظور جلوگیری از وقوع اشتباه در تنظیم سند مالکیت، لازم است بعد از تکمیل کلیۀ اقلام اطلاعاتی “پیش سند” تهیه و پس از اخذ گواهی از بایگانی و دفتر بازداشتی و ثبت در دفتر املاک و پرداخت وجوه، مبادرت به چاپ و صدور سند گردد.

تبصره: در صورتی که وکیل یا نمایندۀ قانونی مالک، درخواست صدور سند نماید، قید مشخصات وکیل یا نمایندۀ قانونی مالک و نیز مشخصات نمایندۀ شخصیت حقوقی در سند مالکیت الزامی است.

ماده 6- در رابطه با آپارتمان هایی که دارای پارکینگ مشاعی می باشند، چنانچه قبلا در اسناد کلیۀ آپارتمان ها ، حق استقرار خودرو قید شده، به همان نحو تحریر و از ذکر سایر مشاعات در سند خودداری گردد.

تبصره: چنانچه قبلا در سند آپارتمان حدود و مشخصات مفروزات، نظیر انباری و پارکینگ قید نشده باشد، به هنگام صدور سند مالکیت جدید، پس از ارائۀ نقشۀ ملک توسط مالک و تایید آن، حدود اضافه می گردد.

(( ادامه در قسمت چهارم))

Call Now Button