نوشته‌ها

شماره تلفن وکیل

واخواست چیست

واخواست چیست واخواست عبارت است از اعتراض دارنده ی برات و سفته به عدم پرداخت وجه آن در سررسید. در مورد برات در صورتی که برات گیر نیز از قبول و نکول برات خودداری کند، دارنده ی برات باید اعتراض نامه ای نیز در این مورد تنظیم نماید. از آنجا که …
Call Now Button