نوشته‌ها

وکیل دادگستری

صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری – بخش دوم

صلاحیت کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری - بخش دوم الف) در خصوص تخلفات ساختمانی قبل از تاریخ 27/6/1358 مجلس شورای ملی در اولین دورۀ قانونگذاری در سال 1286 قانون بلدیه را به تصویب رساند. متعاقب این امر، در تاریخ 30/2/1309 قانون دیگری جایگزین قا…
Call Now Button