نوشته‌ها

وکیل کیفری

شرکت های هرمی و یک نمونه رای صادره

شرکت های هرمی و یک نمونه رای صادره فعالیت شرکت های هرمی در ایران در سال های اخیر، بسیار کمتر از اواخر دهه ۸۰ شمسی گردیده است. بسیاری از کسانی که در این سیستم فعالیت نموده یا مینمایند تمایل دارند آگاهانه یا ناآگاهانه، از عنوان بازاریابی شبکه …
Call Now Button