نوشته‌ها

وکیل خانواده

اعتراض به آراء سازمان تعزیرات حکومتی

اعتراض به آراء سازمان تعزیرات حکومتی اعتراض به آراء سازمان تعزیرات حکومتی تجدیدنظرخواهی از آرای شعب بدوی تعزیرات اشخاص زیر حق تجدیدنظرخواهی از آرای شعب بدوی سازمان تعزیرات حکومتی را در شعب تجدیدنظر دارند: الف- شاکی خصوصی پرونده در صورت برائت متهم ب- ا…
Call Now Button