نوشته‌ها

وکیل ملکی خوب

مهمترین نکته ها در دعوی اعسار

مهمترین نکته ها در دعوی اعسار معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه ی دیون خود نباشد (ماده 6 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394) عدم دسترسی به مال هم در حکم نداشتن مال محسوب می شود. اعسار، معمول…
Call Now Button