نوشته‌ها

وکیل

مادۀ ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی – قسمت دوم

مادۀ 71 قانون دفاتر اسناد رسمی - قسمت دوم اما آنچه ادارۀ ثبت را در مقابل پرسش و نحوۀ اقدام قرار می دهد این است که انتقالات بعد از سند مورد حکم که باطل شده است چه صورتی خواهند داشت. به فرض، اگر در مورد ثبت بعد از انتقال چندین واحد آپارتمان احدا…
وکیل

مادۀ ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی

مادۀ 71 قانون دفاتر اسناد رسمی (قسمت نخست) " محاکم دادگستری مکلف اند در هر مورد که رأی بر بی اعتباری سند رسمی صادر می کنند مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند. هرگاه موضوع سندی که ابطال شده، ملک باشد مفاد حکم در ملاحظات ثبت دفتر اس…
Call Now Button