نوشته‌ها

وکیل

مادۀ ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی – قسمت دوم

مادۀ 71 قانون دفاتر اسناد رسمی - قسمت دوم اما آنچه ادارۀ ثبت را در مقابل پرسش و نحوۀ اقدام قرار می دهد این است که انتقالات بعد از سند مورد حکم که باطل شده است چه صورتی خواهند داشت. به فرض، اگر در مورد ثبت بعد از انتقال چندین واحد آپارتمان احدا…
Call Now Button