نوشته‌ها

شماره تلفن وکیل

آیا تغییر شغل مستأجر بدون رضایت مالک ممکن است

آیا تغییر شغل مستأجر بدون رضایت مالک ممکن است به طور خیلی خلاصه باید گفت خیر، ضمانت اجرای شدیدی دارد و برای مستأجر واقعا خطرناک است. مستند قانونی آن نیز شق 7 از مادۀ 14 قانون موجر و مستأجر 1356 است بدین شرح: « در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هرگاه مو…
Call Now Button