نوشته‌ها

وکیل شرکت

توافق مالکین بر استفاده اختصاصی از مشاعات آپارتمان

توافق مالکین بر استفاده اختصاصی از مشاعات آپارتمان قانون تملک آپارتمانها در سال 1343 به تصویب رسیده و با توجه به طبیعت حقوق مالکین و اختلاف آمیز بودن روابط ناشی از آن در واحدهای آپارتمانی، مشخص است که قانون مزبور جزو قوانین آمره است، به این معنی که …
Call Now Button