نوشته‌ها

وکیل خانواده

شهادت شهود

شهادت شهود (گواهی گواهان) شهادت به موجب ماده 1258 قانون مدنی یکی از ادله اثبات دعواست. شرایط شاهد در ماده 1313 قانون مدنی ذکر شده است. این شرایط عبارتند از 1-  بلوغ  2- عقل  3- عدالت 4- ایمان 5- طهارت مولد در ماده 155 قانون آیین دادرسی…
Call Now Button