نوشته‌ها

شماره تلفن وکیل

قرار منع تعقیب

قرار منع تعقیب یکی از قرارهای پرکاربردی که دادسراها صادر می کنند قرار منع تعقیب است. این قرار زمانی صادر می شود که: الف) رفتار ارتکابی جرم نباشد. ب) ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد.   پادکست مشاوره صوتی مصطفی …
Call Now Button