نوشته‌ها

وکیل خانواده

قرار عدم دسترسی به پرونده

قرار عدم دسترسی به پرونده قرار عدم دسترسی به پرونده، تصمیمی است که به موجب آن ممنوعیت دسترسی متهم به کل پرونده یا تعدادی از اوراق پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی گرفته می شود. مطابق ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392: چنانچه بازپرس، مط…
Call Now Button