نوشته‌ها

وکیل

نکاتی در خصوص مادۀ ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی

نکاتی در خصوص مادۀ 101 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مادۀ 101 قانون اجرای احکام مدنی: "توقیف مال غیر منقول که سابقۀ ثبت ندارد، به عنوان مال محکوم­علیه، وقتی جایز است که محکوم­علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکوم­علیه به موجب حکم نهای…
Call Now Button