نوشته‌ها

وکیل خانواده

ظهرنویس و ضامن در سفته و چک

ظهرنویس و ضامن در سفته و چک سفته و سایر اوراق تجاری، یا به نام شخصی معین صادر می شود که در این صورت، بستانکار معلوم است و یا اوراق تجاری در وجه حامل صادر می شود. در هر صورت، دارندۀ این اوراق، مالک آن محسوب می شود و حق دارد وجه آن را از مدیون …
Call Now Button