نوشته‌ها

وکیل ملکی

نظر انتقادی نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا

نظر انتقادی نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا قرار منع تعقیب یا قرار منع پیگرد یکی از قرارهای پرکاربردی که دادسراها صادر می کنند قرار منع تعقیب است. وقتی پیامک برای شما با این عنوان می آید که: «در خصوص پرونده شماره ... قرار نهایی صادر شد» ممکن ا…
Call Now Button