نوشته‌ها

وکیل

اسناد مالکیت تک برگی – قسمت هفتم

اسناد مالکیت تک برگی - قسمت هفتم دستورالعمل نحوه صدور سند مالکیت جدید ماده 15- در پشت سند تک برگ، قسمتی جهت درج ملاحظات، حدود، حقوق ارتفاقی و انتفاعی و سایر توضیحات با قابلیت پنجاه سطر در نظر گرفته شده است. بدیهی است چنانچه در موارد خاص، قسمت پیش ب…
Call Now Button