نوشته‌ها

وکیل حرفه ای

رأی و تصحیح آن

رأی و تصحیح آن برای مردم عادی که ممکن است پرونده ای در دادگاه داشته باشند، رأی و حکم معنای یکسانی دارد. اما برای وکیل دادگستری، حقوقدان و قاضی و ... اینها معنای متفاوتی دارند.  اگر رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور کلی یا جزئی با…
Call Now Button