نوشته‌ها

شماره تلفن وکیل

دفاع شفاهی در دادگاه از نگاه یک وکیل

دفاع شفاهی در دادگاه از نگاه یک وکیل در دفاع شفاهی، اهم و مهم را وکیل تعیین می کند و همو است که قادر به ارزیابی اهمیت مسائل مختلفی است که باید در دفاع از موکل مطرح شود. در بسیاری مواقع، گفته های وکیل خیلی بیشتر از نوشته ها تأثیر دارند. …
Call Now Button