نوشته‌ها

وکیل شرکت

رانندگی در مستی

شما در حال مشاهده مطلب رانندگی در حالت مستی هستید رانندگی در حالت مستی، حمل و نگهداری مشروبات الکلی، قاچاق مشروبات الکلی، شرب خمر (مصرف مشروبات الکلی)؛ اینها هر کدام عناوین مجرمانه ای است که به رغم شباهت در اسم و عنوان اتهامی، متفاوت از یکدیگر ب…
Call Now Button