نوشته‌ها

دفتر وکالت

نمونه سند: صلح در خصوص دعاوی مطروحه در دادگستری

نمونه سند: صلح در خصوص دعاوی مطروحه در دادگستری مصالح: آقای/ خانم... فرزند... به شماره شناسنامه... شماره ملی... به نشانی... متصالح: آقای/ خانم... فرزند... به شماره شناسنامه... شماره ملی... به نشانی... مورد مصالحه (موضوع صلح): کلیه حقوق و دعاو…
Call Now Button