نوشته‌ها

وکیل حرفه ای

نمونه دادنامه گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی)

نمونه دادنامه گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) رأی دادگاه در خصوص دادخواست تقدیمی از سوی خواهان ها آقای... با وکالت آقای مصطفی محمدی و خانم...با وکالت ...  به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) به شرح دادخواست پیوست پرونده با …
Call Now Button