نوشته‌ها

سایت وکیل

مطالب پراکنده اما کاربردی در خصوص اجاره (۲)

مطالب پراکنده اما کاربردی در خصوص اجاره (2) خواسته باید منجز باشد؛ بنابراین طرح خواسته به استناد دو موضوع متفاوت (تغییر شغل) و (انتقال به غیر) که هر یک از آنها دارای آثار و تبعات قانونی مربوط به خود می باشد وجاهت قانونی ندارد. تغییر شغل…
Call Now Button