نوشته‌ها

دفتر وکالت

توقیف حقوق مستخدمین

توقیف حقوق مستخدمین گاهی ممکن است حقوق حقوق مستخدمین یا به طور کلی حقوق بگیر و مستخدم به درخواست طلبکار در راستای اجرای حکم قطعی توقیف شود. البته طبق قانون نمی توان تمام حقوق را توقیف کرد. به عبارتی، حساب حقوقی محکومٌ علیه را فقط به میزان یک چ…
Call Now Button