نوشته‌ها

شماره تلفن وکیل

تمکین و حق حبس زن

تمکین و حق حبس زن تمکین به معنی حضور و ایفای وظایف زناشویی از طرف زن در برابر شوهر است. تمکین در کتب حقوقی به دو قسمت تمکین عام (حضور زن در منزل مشترک) و تمکین خاص (روابط زناشویی و جنسی) بررسی شده است. بر اثر اختلافاتی که ممکن است بین زن وم…
Call Now Button