نوشته‌ها

سایت وکیل

بازداشت محکومٌ علیه و موانع آن

بازداشت محکومٌ علیه و موانع آن (1) به موجب ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394: «اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد، محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا…
Call Now Button