نوشته‌ها

وکیل شرکت

اجراییه ثبتی و چند نکته

اجراییه ثبتی و چند نکته 1- چنانچه در جریان عملیات اجرائی، طرفین به توافق برسند، از ادامه عملیات اجرایی خودداری و پرونده مختومه خواهد شد. 2-  مطابق ماده ۷ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی و ۱۳۲۲: « هرگاه مدلول سند قبل …
Call Now Button