نوشته‌ها

دفتر وکالت

تعارض سند رسمی با شهادت شهود

/
تعارض سند رسمی با شهادت شهود ماده 1309 قانون مدنی بیان می دا…