نوشته‌ها

سایت وکیل

ترک انفاق یا نفقه

ترک انفاق یا نفقه مادۀ 1107 قانون مدنی، نفقه را تعریف کرده است: «نفقه عبارت است از همۀ نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطۀ نقصان یا مرض.…
Call Now Button